مستقیم ایرانسل


10000
هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
25000
دو هزار و پانصد تومانی
30000
سه هزار تومانی
40000
چهار هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
80000
هشت هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
150000
پانزده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی
500000
پنجاه هزار تومانی
10000
هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
25000
دو هزار و پانصد تومانی
30000
سه هزار تومانی
40000
چهار هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
80000
هشت هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
150000
پانزده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی
500000
پنجاه هزار تومانی
1 ساعته(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (2 تا 8 صبح)(981توماني)
قیمت : 9810 ریال
1 ساعته(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (2 تا 8 صبح)(981توماني)
قیمت : 9810 ریال
2 ساعته(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (2 تا 8 صبح)(1635توماني)
قیمت : 16350 ریال
2 ساعته(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (2 تا 8 صبح)(1635توماني)
قیمت : 16350 ریال
ماهانه (30روز)(ترکيبي و ويژه اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (1635توماني)
قیمت : 16350 ریال
بسته یکروزه 60 MB
روزانه (1روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکروزه 60 مگابایت
مدت : روزانه (1روز)(اعتباري)
توضیحات : (1744توماني)
قیمت : 17440 ریال
بسته یکروزه 60 MB
روزانه (1روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکروزه 60 مگابایت
مدت : روزانه (1روز)(دائمي)
توضیحات : (1744توماني)
قیمت : 17440 ریال
بسته 1GB
1 ساعته(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 1گیگابایت
مدت : 1ساعته(8صبح
توضیحات : (8صبح تا2صبح فردا)(2180توماني)
قیمت : 21800 ریال
3 ساعته(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (2تا8صبح)(2180توماني)
قیمت : 21800 ریال
بسته هفتگی 5GB
هفتگی (7روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 5گیگابایت
مدت : هفتگی (7روز)(اعتباري)
توضیحات : (6صبح تا 12ظهر)(2180توماني)
قیمت : 21800 ریال
بسته 1GB
1 ساعته(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 1گیگابایت
مدت : 1ساعته (8صبح
توضیحات : (8صبح تا2صبح)(2180توماني)
قیمت : 21800 ریال
3 ساعته(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (2تا8صبح)(2180توماني)
قیمت : 21800 ریال
بسته هفتگی 5GB
هفتگی (7روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 5گیگابایت
مدت : هفتگی (7روز)(دائمي)
توضیحات : (6صبح تا 12ظهر)(2180توماني)
قیمت : 21800 ریال
بسته یکروزه 100 MB
روزانه (1روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکروزه 100 مگابایت
مدت : روزانه (1روز)(اعتباري)
توضیحات : (2398توماني)
قیمت : 23980 ریال
بسته یکروزه 100 MB
روزانه (1روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکروزه 100 مگابایت
مدت : روزانه (1روز)(دائمي)
توضیحات : (2398توماني)
قیمت : 23980 ریال
ماهانه (30روز)(ترکيبي و ويژه اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (3052توماني)
قیمت : 30520 ریال
بسته 2GB
2 ساعته(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 2گیگابایت
مدت : دوساعته(8صبح
توضیحات : (8صبح تا 2صبح فردا)(3270توماني)
قیمت : 32700 ریال
بسته یکماهه 5GB
ماهانه (30روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه 5گیگابایت
مدت : یکماهه 5گیگابایت (6صبح تا 12ظهر)(3270توماني)
توضیحات : (6صبح تا 12ظهر)(3270توماني)
قیمت : 32700 ریال
بسته 2GB
2 ساعته(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 2گیگابایت
مدت : 2ساعته (8صبح
توضیحات : (8صبح تا 2صبح)(3270توماني)
قیمت : 32700 ریال
بسته یکماهه 5GB
ماهانه (30روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه 5گیگابایت
مدت : یکماهه 5گیگابایت(6صبح تا 12ظهر)(3270توماني)
توضیحات : (6صبح تا 12ظهر)(3270توماني)
قیمت : 32700 ریال
بسته یکروزه 200 MB
روزانه (1روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکروزه 200 مگابایت
مدت : روزانه (1روز)(اعتباري)
توضیحات : (3488توماني)
قیمت : 34880 ریال
بسته یکروزه 200 MB
روزانه (1روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکروزه 200 مگابایت
مدت : روزانه (1روز)(دائمي)
توضیحات : (3488توماني)
قیمت : 34880 ریال
بسته 3روزه 150 MB
سه روزه (3روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 3روزه 150 مگابایت
مدت : سه روزه (3روز)(اعتباري)
توضیحات : (3815توماني)
قیمت : 38150 ریال
بسته 3روزه 150 MB
سه روزه (3روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 3روزه 150 مگابایت
مدت : سه روزه (3روز)(دائمي)
توضیحات : (3815توماني)
قیمت : 38150 ریال
بسته یکروزه 300 MB
روزانه (1روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکروزه 300 مگابایت
مدت : روزانه (1روز)(اعتباري)
توضیحات : (4251توماني)
قیمت : 42510 ریال
بسته یکروزه 300 MB
روزانه (1روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکروزه 300 مگابایت
مدت : روزانه (1روز)(دائمي)
توضیحات : (4251توماني)
قیمت : 42510 ریال
بسته 3GB
3 ساعته(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 3گیگابایت
مدت : 3ساعته(8صبح
توضیحات : (8صبح تا 2صبح فردا)(4360توماني)
قیمت : 43600 ریال
بسته 3GB
3 ساعته(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 3گیگابایت
مدت : 3ساعته (8صبح
توضیحات : (8صبح تا 2صبح)(4360توماني)
قیمت : 43600 ریال
بسته 3روزه 250 MB
سه روزه (3روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 3روزه 250 مگابایت
مدت : سه روزه (3روز)(اعتباري)
توضیحات : (4796توماني)
قیمت : 47960 ریال
بسته هفتگی 200 MB
هفتگی (7روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 200 مگابایت
مدت : هفتگی (7روز)(اعتباري)
توضیحات : (4796توماني)
قیمت : 47960 ریال
بسته 3روزه 250 MB
سه روزه (3روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 3روزه 250 مگابایت
مدت : سه روزه (3روز)(دائمي)
توضیحات : (4796توماني)
قیمت : 47960 ریال
بسته هفتگی 200 MB
هفتگی (7روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 200 مگابایت
مدت : هفتگی (7روز)(دائمي)
توضیحات : (4796توماني)
قیمت : 47960 ریال
بسته یکروزه 400 MB
روزانه (1روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکروزه 400 مگابایت
مدت : روزانه (1روز)(اعتباري)
توضیحات : (4905توماني)
قیمت : 49050 ریال
بسته یکروزه 400 MB
روزانه (1روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکروزه 400 مگابایت
مدت : روزانه (1روز)(دائمي)
توضیحات : (4905توماني)
قیمت : 49050 ریال
ماهانه (30روز)(ترکيبي و ويژه اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (5668توماني)
قیمت : 56680 ریال
بسته 3روزه 400 MB
سه روزه (3روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 3روزه 400 مگابایت
مدت : سه روزه (3روز)(اعتباري)
توضیحات : (5777توماني)
قیمت : 57770 ریال
بسته 3روزه 400 MB
سه روزه (3روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 3روزه 400 مگابایت
مدت : سه روزه (3روز)(دائمي)
توضیحات : (5777توماني)
قیمت : 57770 ریال
بسته هفتگی 300 MB
هفتگی (7روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 300 مگابایت
مدت : هفتگی (7روز)(اعتباري)
توضیحات : (5995توماني)
قیمت : 59950 ریال
بسته هفتگی 300 MB
هفتگی (7روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 300 مگابایت
مدت : هفتگی (7روز)(دائمي)
توضیحات : (5995توماني)
قیمت : 59950 ریال
ماهانه (30روز)(ترکيبي و ويژه دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (5995توماني)
قیمت : 59950 ریال
بسته یکروزه 750 MB
روزانه (1روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکروزه 750 مگابایت
مدت : روزانه (1روز)(اعتباري)
توضیحات : (6213توماني)
قیمت : 62130 ریال
بسته یکروزه 750 MB
روزانه (1روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکروزه 750 مگابایت
مدت : روزانه (1روز)(دائمي)
توضیحات : (6213توماني)
قیمت : 62130 ریال
بسته 3روزه 750 MB
سه روزه (3روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 3روزه 750 مگابایت
مدت : سه روزه (3روز)(اعتباري)
توضیحات : (7303توماني)
قیمت : 73030 ریال
بسته 3روزه 750 MB
سه روزه (3روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 3روزه 750 مگابایت
مدت : سه روزه (3روز)(دائمي)
توضیحات : (7303توماني)
قیمت : 73030 ریال
بسته هفتگی 500 MB
هفتگی (7روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 500 مگابایت
مدت : هفتگی (7روز)(اعتباري)
توضیحات : (7630توماني)
قیمت : 76300 ریال
بسته 15روزه 400 MB
پانزده روزه (15روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 15روزه 400 مگابایت
مدت : پانزده روزه (15روز)(اعتباري)
توضیحات : (7630توماني)
قیمت : 76300 ریال
بسته هفتگی 500 MB
هفتگی (7روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 500 مگابایت
مدت : هفتگی (7روز)(دائمي)
توضیحات : (7630توماني)
قیمت : 76300 ریال
بسته 15روزه 400 MB
پانزده روزه (15روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 15روزه 400 مگابایت
مدت : پانزده روزه (15روز)(دائمي)
توضیحات : (7630توماني)
قیمت : 76300 ریال
بسته هفتگی 2 گیگا بایت
هفتگی (7روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 2 گیگا بایت
مدت : هفتگی (7روز)(اعتباري TDLTE)
توضیحات : (7630توماني)
قیمت : 76300 ریال
بسته هفتگی 2 گیگا بایت
هفتگی (7روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 2 گیگا بایت
مدت : هفتگی (7روز)(دائمي TDLTE)
توضیحات : (7630توماني)
قیمت : 76300 ریال
بسته یکروزه 1.5 GB
روزانه (1روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکروزه 1.5 گیگابایت
مدت : روزانه (1روز)(اعتباري)
توضیحات : (8066توماني)
قیمت : 80660 ریال
بسته یکروزه 1.5 GB
روزانه (1روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکروزه 1.5 گیگابایت
مدت : روزانه (1روز)(دائمي)
توضیحات : (8066توماني)
قیمت : 80660 ریال
بسته یکماهه 500 MB
ماهانه (30روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه 500 مگابایت
مدت : یکماهه 500 مگابایت(8720توماني)
توضیحات : (8720توماني)
قیمت : 87200 ریال
بسته یکماهه 500 MB
ماهانه (30روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه 500 مگابایت
مدت : یکماهه 500 مگابایت(8720توماني)
توضیحات : (8720توماني)
قیمت : 87200 ریال
بسته هفتگی 750 MB
هفتگی (7روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 750 مگابایت
مدت : هفتگی (7روز)(اعتباري)
توضیحات : (9047توماني)
قیمت : 90470 ریال
بسته هفتگی 750 MB
هفتگی (7روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 750 مگابایت
مدت : هفتگی (7روز)(دائمي)
توضیحات : (9047توماني)
قیمت : 90470 ریال
بسته 3روزه 1.5 GB
سه روزه (3روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 3روزه 1.5 گیگابایت
مدت : سه روزه (3روز)(اعتباري)
توضیحات : (9810توماني)
قیمت : 98100 ریال
بسته 15روزه 750 MB
پانزده روزه (15روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 15روزه 750 مگابایت
مدت : پانزده روزه (15روز)(اعتباري)
توضیحات : (9810توماني)
قیمت : 98100 ریال
بسته یکماهه 30GB
ماهانه (30روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه 30گیگابایت
مدت : یکماهه 30گیگابایت(2تا7 صبح)(9810توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح)(9810توماني)
قیمت : 98100 ریال
بسته 3روزه 1.5 GB
سه روزه (3روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 3روزه 1.5 گیگابایت
مدت : سه روزه (3روز)(دائمي)
توضیحات : (9810توماني)
قیمت : 98100 ریال
بسته 15روزه 750 MB
پانزده روزه (15روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 15روزه 750 مگابایت
مدت : پانزده روزه (15روز)(دائمي)
توضیحات : (9810توماني)
قیمت : 98100 ریال
بسته یکماهه 30GB
ماهانه (30روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه 30گیگابایت
مدت : یکماهه 30گیگابایت(2تا7 صبح)(9810توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح)(9810توماني)
قیمت : 98100 ریال
بسته یکروزه 2.5 GB
روزانه (1روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکروزه 2.5 گیگابایت
مدت : روزانه (1روز)(اعتباري)
توضیحات : (10246توماني)
قیمت : 102460 ریال
بسته یکروزه 2.5 GB
روزانه (1روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکروزه 2.5 گیگابایت
مدت : روزانه (1روز)(دائمي)
توضیحات : (10246توماني)
قیمت : 102460 ریال
ماهانه (30روز)(ترکيبي و ويژه اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (10464توماني)
قیمت : 104640 ریال
ماهانه (30روز)(ترکيبي و ويژه دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (10900توماني)
قیمت : 109000 ریال
بسته یکماهه 1 GB
ماهانه (30روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه 1 گیگابایت
مدت : یکماهه 1 گیگابایت(11445توماني)
توضیحات : (11445توماني)
قیمت : 114450 ریال
بسته یکماهه 1 GB
ماهانه (30روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه 1 گیگابایت
مدت : یکماهه 1 گیگابایت(11445توماني)
توضیحات : (11445توماني)
قیمت : 114450 ریال
بسته هفتگی 1.5 GB
هفتگی (7روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 1.5 گیگابایت
مدت : هفتگی (7روز)(اعتباري)
توضیحات : (11881توماني)
قیمت : 118810 ریال
بسته هفتگی 1.5 GB
هفتگی (7روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 1.5 گیگابایت
مدت : هفتگی (7روز)(دائمي)
توضیحات : (11881توماني)
قیمت : 118810 ریال
بسته 3روزه 2.5 GB
سه روزه (3روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 3روزه 2.5 گیگابایت
مدت : سه روزه (3روز)(اعتباري)
توضیحات : (11990توماني)
قیمت : 119900 ریال
بسته 3روزه 2.5 GB
سه روزه (3روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 3روزه 2.5 گیگابایت
مدت : سه روزه (3روز)(دائمي)
توضیحات : (11990توماني)
قیمت : 119900 ریال
بسته هفتگی 4 گیگا بایت
هفتگی (7روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 4 گیگا بایت
مدت : هفتگی (7روز)(اعتباري TDLTE)
توضیحات : (11990توماني)
قیمت : 119900 ریال
بسته هفتگی 4 گیگا بایت
هفتگی (7روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 4 گیگا بایت
مدت : هفتگی (7روز)(دائمي TDLTE)
توضیحات : (11990توماني)
قیمت : 119900 ریال
بسته 15روزه 1.5 GB
پانزده روزه (15روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 15روزه 1.5 گیگابایت
مدت : پانزده روزه (15روز)(اعتباري)
توضیحات : (12535توماني)
قیمت : 125350 ریال
بسته 15روزه 1.5 GB
پانزده روزه (15روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 15روزه 1.5 گیگابایت
مدت : پانزده روزه (15روز)(دائمي)
توضیحات : (12535توماني)
قیمت : 125350 ریال
بسته هفتگی 2.5 GB
هفتگی (7روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 2.5 گیگابایت
مدت : هفتگی (7روز)(اعتباري)
توضیحات : (14170توماني)
قیمت : 141700 ریال
بسته هفتگی 2.5 GB
هفتگی (7روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 2.5 گیگابایت
مدت : هفتگی (7روز)(دائمي)
توضیحات : (14170توماني)
قیمت : 141700 ریال
بسته یکماهه 2 GB
ماهانه (30روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه 2 گیگابایت
مدت : یکماهه 2 گیگابایت(15260توماني)
توضیحات : (15260توماني)
قیمت : 152600 ریال
بسته یکماهه 2 GB
ماهانه (30روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه 2 گیگابایت
مدت : یکماهه 2 گیگابایت(15260توماني)
توضیحات : (15260توماني)
قیمت : 152600 ریال
بسته 15روزه 2.5 GB
پانزده روزه (15روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 15روزه 2.5 گیگابایت
مدت : پانزده روزه (15روز)(اعتباري)
توضیحات : (15805توماني)
قیمت : 158050 ریال
بسته 15روزه 2.5 GB
پانزده روزه (15روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 15روزه 2.5 گیگابایت
مدت : پانزده روزه (15روز)(دائمي)
توضیحات : (15805توماني)
قیمت : 158050 ریال
بسته هفتگی 6 گیگا بایت
هفتگی (7روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 6 گیگا بایت
مدت : هفتگی (7روز)(اعتباري TDLTE)
توضیحات : (16350توماني)
قیمت : 163500 ریال
بسته ماهانه 5 با 10 گیگا بایت
ماهانه (30روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 5 با 10 گیگا بایت
مدت : ماهانه 5 با 10 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(16350توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(16350توماني)
قیمت : 163500 ریال
بسته هفتگی 6 گیگا بایت
هفتگی (7روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 6 گیگا بایت
مدت : هفتگی (7روز)(دائمي TDLTE)
توضیحات : (16350توماني)
قیمت : 163500 ریال
بسته ماهانه 5 با 10 گیگا بایت
ماهانه (30روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 5 با 10 گیگا بایت
مدت : ماهانه 5 با 10 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(16350توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(16350توماني)
قیمت : 163500 ریال
بسته 15روزه 3.5 GB
پانزده روزه (15روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 15روزه 3.5 گیگابایت
مدت : پانزده روزه (15روز)(اعتباري)
توضیحات : (17985توماني)
قیمت : 179850 ریال
بسته یکماهه 3 GB
ماهانه (30روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه 3 گیگابایت
مدت : یکماهه 3 گیگابایت(2تا7 صبح)(17985توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح)(17985توماني)
قیمت : 179850 ریال
بسته 15روزه 3.5 GB
پانزده روزه (15روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 15روزه 3.5 گیگابایت
مدت : پانزده روزه (15روز)(دائمي)
توضیحات : (17985توماني)
قیمت : 179850 ریال
بسته یکماهه 3 GB
ماهانه (30روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه 3 گیگابایت
مدت : یکماهه 3 گیگابایت(17985توماني)
توضیحات : (17985توماني)
قیمت : 179850 ریال
بسته ماهانه 7 با 14 گیگا بایت
ماهانه (30روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 7 با 14 گیگا بایت
مدت : ماهانه 7 با 14 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(18530توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(18530توماني)
قیمت : 185300 ریال
بسته ماهانه 7 با 14 گیگا بایت
ماهانه (30روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 7 با 14 گیگا بایت
مدت : ماهانه 7 با 14 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(18530توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(18530توماني)
قیمت : 185300 ریال
ماهانه (30روز)(ترکيبي و ويژه اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (19184توماني)
قیمت : 191840 ریال
بسته هفتگی 5 GB
هفتگی (7روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 5 گیگابایت
مدت : هفتگی (7روز)(اعتباري)
توضیحات : (19620توماني)
قیمت : 196200 ریال
بسته هفتگی 5 GB
هفتگی (7روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 5 گیگابایت
مدت : هفتگی (7روز)(دائمي)
توضیحات : (19620توماني)
قیمت : 196200 ریال
ماهانه (30روز)(ترکيبي و ويژه دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (19620توماني)
قیمت : 196200 ریال
بسته 15روزه 5 GB
پانزده روزه (15روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 15روزه 5 گیگابایت
مدت : پانزده روزه (15روز)(اعتباري)
توضیحات : (20165توماني)
قیمت : 201650 ریال
بسته یکماهه 4 GB
ماهانه (30روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه 4 گیگابایت
مدت : یکماهه 4 گیگابایت(20165توماني)
توضیحات : (20165توماني)
قیمت : 201650 ریال
بسته 15روزه 5 GB
پانزده روزه (15روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 15روزه 5 گیگابایت
مدت : پانزده روزه (15روز)(دائمي)
توضیحات : (20165توماني)
قیمت : 201650 ریال
بسته یکماهه 4 GB
ماهانه (30روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه 4 گیگابایت
مدت : یکماهه 4 گیگابایت(20165توماني)
توضیحات : (20165توماني)
قیمت : 201650 ریال
بسته هفتگی 8 گیگا بایت
هفتگی (7روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 8 گیگا بایت
مدت : هفتگی (7روز)(اعتباري TDLTE)
توضیحات : (20710توماني)
قیمت : 207100 ریال
بسته ماهانه 9 با 18 گیگا بایت
ماهانه (30روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 9 با 18 گیگا بایت
مدت : ماهانه 9 با 18 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(20710توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(20710توماني)
قیمت : 207100 ریال
بسته هفتگی 8 گیگا بایت
هفتگی (7روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 8 گیگا بایت
مدت : هفتگی (7روز)(دائمي TDLTE)
توضیحات : (20710توماني)
قیمت : 207100 ریال
بسته ماهانه 9 با 18 گیگا بایت
ماهانه (30روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 9 با 18 گیگا بایت
مدت : ماهانه 9 با 18 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(20710توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(20710توماني)
قیمت : 207100 ریال
ماهانه (30روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (22345توماني)
قیمت : 223450 ریال
بسته یکماهه 5+5 GB
ماهانه (30روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه 5+5 گیگابایت
مدت : یکماهه 5+5 گیگابایت(2تا7 صبح)(22345توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح)(22345توماني)
قیمت : 223450 ریال
بسته ماهانه 11 با 22 گیگا بایت
ماهانه (30روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 11 با 22 گیگا بایت
مدت : ماهانه 11 با 22 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(22345توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(22345توماني)
قیمت : 223450 ریال
بسته ماهانه 11 با 22 گیگا بایت
ماهانه (30روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 11 با 22 گیگا بایت
مدت : ماهانه 11 با 22 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(22345توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(22345توماني)
قیمت : 223450 ریال
بسته یکماهه 7 GB
ماهانه (30روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه 7 گیگابایت
مدت : یکماهه 7 گیگابایت(26705توماني)
توضیحات : (26705توماني)
قیمت : 267050 ریال
بسته یکماهه 7 GB
ماهانه (30روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه 7 گیگابایت
مدت : یکماهه 7 گیگابایت(26705توماني)
توضیحات : (26705توماني)
قیمت : 267050 ریال
بسته ماهانه 15 با 30 گیگا بایت
ماهانه (30روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 15 با 30 گیگا بایت
مدت : ماهانه 15 با 30 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(27250توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(27250توماني)
قیمت : 272500 ریال
بسته ماهانه 15 با 30 گیگا بایت
ماهانه (30روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 15 با 30 گیگا بایت
مدت : ماهانه 15 با 30 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(27250توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(27250توماني)
قیمت : 272500 ریال
بسته سه ماهه 11 با 22 گیگا بایت
سه ماهانه (90روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 11 با 22 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 11 با 22 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(27795توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(27795توماني)
قیمت : 277950 ریال
بسته سه ماهه 11 با 22 گیگا بایت
سه ماهانه (90روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 11 با 22 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 11 با 22 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(27795توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(27795توماني)
قیمت : 277950 ریال
بسته یکماهه 10 GB
ماهانه (30روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه 10 گیگابایت
مدت : یکماهه 10 گیگابایت(32155توماني)
توضیحات : (32155توماني)
قیمت : 321550 ریال
بسته یکماهه 10 GB
ماهانه (30روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه 10 گیگابایت
مدت : یکماهه 10 گیگابایت(32155توماني)
توضیحات : (32155توماني)
قیمت : 321550 ریال
بسته ماهانه 20 با 40 گیگا بایت
ماهانه (30روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 20 با 40 گیگا بایت
مدت : ماهانه 20 با 40 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(32700توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(32700توماني)
قیمت : 327000 ریال
بسته سه ماهه 15 با 30 گیگا بایت
سه ماهانه (90روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 15 با 30 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 15 با 30 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(32700توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(32700توماني)
قیمت : 327000 ریال
بسته ماهانه 20 با 40 گیگا بایت
ماهانه (30روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 20 با 40 گیگا بایت
مدت : ماهانه 20 با 40 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(32700توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(32700توماني)
قیمت : 327000 ریال
بسته سه ماهه 15 با 30 گیگا بایت
سه ماهانه (90روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 15 با 30 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 15 با 30 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(32700توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(32700توماني)
قیمت : 327000 ریال
ماهانه (30روز)(ترکيبي و ويژه دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (34880توماني)
قیمت : 348800 ریال
بسته سه ماهه 9 GB
سه ماهانه (90روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 9 گیگابایت
مدت : سه ماهه 9 گیگابایت(35970توماني)
توضیحات : (35970توماني)
قیمت : 359700 ریال
بسته سه ماهه 9 GB
سه ماهانه (90روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 9 گیگابایت
مدت : سه ماهه 9 گیگابایت(35970توماني)
توضیحات : (35970توماني)
قیمت : 359700 ریال
بسته ماهانه 25 با 50 گیگا بایت
ماهانه (30روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 25 با 50 گیگا بایت
مدت : ماهانه 25 با 50 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(38150توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(38150توماني)
قیمت : 381500 ریال
بسته سه ماهه 20 با 40 گیگا بایت
سه ماهانه (90روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 20 با 40 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 20 با 40 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(38150توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(38150توماني)
قیمت : 381500 ریال
بسته ماهانه 25 با 50 گیگا بایت
ماهانه (30روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 25 با 50 گیگا بایت
مدت : ماهانه 25 با 50 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(38150توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(38150توماني)
قیمت : 381500 ریال
بسته سه ماهه 20 با 40 گیگا بایت
سه ماهانه (90روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 20 با 40 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 20 با 40 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(38150توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(38150توماني)
قیمت : 381500 ریال
بسته 3ماهه 12 GB
سه ماهانه (90روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 3ماهه 12 گیگابایت
مدت : 3ماهه 12 گیگابایت(40875توماني)
توضیحات : (40875توماني)
قیمت : 408750 ریال
بسته 3ماهه 12 GB
سه ماهانه (90روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 3ماهه 12 گیگابایت
مدت : 3ماهه 12 گیگابایت(40875توماني)
توضیحات : (40875توماني)
قیمت : 408750 ریال
بسته سه ماهه 25 با 50 گیگا بایت
سه ماهانه (90روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 25 با 50 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 25 با 50 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(43600توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(43600توماني)
قیمت : 436000 ریال
بسته شش ماهه 20 با 40 گیگا بایت
شش ماهانه (180روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 20 با 40 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 20 با 40 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(43600توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(43600توماني)
قیمت : 436000 ریال
بسته سه ماهه 25 با 50 گیگا بایت
سه ماهانه (90روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 25 با 50 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 25 با 50 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(43600توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(43600توماني)
قیمت : 436000 ریال
بسته شش ماهه 20 با 40 گیگا بایت
شش ماهانه (180روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 20 با 40 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 20 با 40 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(43600توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(43600توماني)
قیمت : 436000 ریال
بسته شش ماهه 25 با 50 گیگا بایت
شش ماهانه (180روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 25 با 50 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 25 با 50 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(49050توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(49050توماني)
قیمت : 490500 ریال
بسته شش ماهه 25 با 50 گیگا بایت
شش ماهانه (180روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 25 با 50 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 25 با 50 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(49050توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(49050توماني)
قیمت : 490500 ریال
ماهانه (30روز)(ترکيبي و ويژه اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (49050توماني)
قیمت : 490500 ریال
بسته 3ماهه 18 GB
سه ماهانه (90روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 3ماهه 18 گیگابایت
مدت : 3ماهه 18 گیگابایت(51230توماني)
توضیحات : (51230توماني)
قیمت : 512300 ریال
بسته 3ماهه 18 GB
سه ماهانه (90روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 3ماهه 18 گیگابایت
مدت : 3ماهه 18 گیگابایت(51230توماني)
توضیحات : (51230توماني)
قیمت : 512300 ریال
بسته 6ماهه 18 GB
شش ماهانه (180روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 6ماهه 18 گیگابایت
مدت : 6ماهه 18 گیگابایت(59950توماني)
توضیحات : (59950توماني)
قیمت : 599500 ریال
بسته 6ماهه 18 GB
شش ماهانه (180روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 6ماهه 18 گیگابایت
مدت : 6ماهه 18 گیگابایت(59950توماني)
توضیحات : (59950توماني)
قیمت : 599500 ریال
بسته سه ماهه 24 GB
سه ماهانه (90روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 24 گیگابایت
مدت : سه ماهه 24 گیگابایت(63220توماني)
توضیحات : (63220توماني)
قیمت : 632200 ریال
بسته سه ماهه 24 GB
سه ماهانه (90روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 24 گیگابایت
مدت : سه ماهه 24 گیگابایت(63220توماني)
توضیحات : (63220توماني)
قیمت : 632200 ریال
بسته ماهانه 50 با 100 گیگا بایت
ماهانه (30روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 50 با 100 گیگا بایت
مدت : ماهانه 50 با 100 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(70850توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(70850توماني)
قیمت : 708500 ریال
بسته ماهانه 50 با 100 گیگا بایت
ماهانه (30روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 50 با 100 گیگا بایت
مدت : ماهانه 50 با 100 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(70850توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(70850توماني)
قیمت : 708500 ریال
بسته سه ماهه 50 با 100 گیگا بایت
سه ماهانه (90روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 50 با 100 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 50 با 100 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(76300توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(76300توماني)
قیمت : 763000 ریال
بسته سه ماهه 50 با 100 گیگا بایت
سه ماهانه (90روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 50 با 100 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 50 با 100 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(76300توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(76300توماني)
قیمت : 763000 ریال
بسته شش ماهه 50 با 100 گیگا بایت
شش ماهانه (180روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 50 با 100 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 50 با 100 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(81750توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(81750توماني)
قیمت : 817500 ریال
بسته شش ماهه 50 با 100 گیگا بایت
شش ماهانه (180روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 50 با 100 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 50 با 100 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(81750توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(81750توماني)
قیمت : 817500 ریال
بسته سالیانه ماهه 50 با 100 گیگا بایت
يک ساله (365روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سالیانه ماهه 50 با 100 گیگا بایت
مدت : سالیانه ماهه 50 با 100 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(92650توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(92650توماني)
قیمت : 926500 ریال
بسته سالیانه ماهه 50 با 100 گیگا بایت
يک ساله (365روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سالیانه ماهه 50 با 100 گیگا بایت
مدت : سالیانه ماهه 50 با 100 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(92650توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(92650توماني)
قیمت : 926500 ریال
بسته یکساله 30 GB
يک ساله (365روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکساله 30 گیگابایت
مدت : يک ساله (365روز)(اعتباري)
توضیحات : (98100توماني)
قیمت : 981000 ریال
بسته یکساله 30 GB
يک ساله (365روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکساله 30 گیگابایت
مدت : يک ساله (365روز)(دائمي)
توضیحات : (98100توماني)
قیمت : 981000 ریال
بسته 6ماهه 36 GB
شش ماهانه (180روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 6ماهه 36 گیگابایت
مدت : 6ماهه 36 گیگابایت(103550توماني)
توضیحات : (103550توماني)
قیمت : 1035500 ریال
بسته 6ماهه 36 GB
شش ماهانه (180روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 6ماهه 36 گیگابایت
مدت : 6ماهه 36 گیگابایت(103550توماني)
توضیحات : (103550توماني)
قیمت : 1035500 ریال
بسته شش ماهه 48 GB
شش ماهانه (180روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 48 گیگابایت
مدت : شش ماهه 48 گیگابایت(125350توماني)
توضیحات : (125350توماني)
قیمت : 1253500 ریال
بسته شش ماهه 48GB
شش ماهانه (180روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 48گیگابایت
مدت : شش ماهه 48گیگابایت(125350توماني)
توضیحات : (125350توماني)
قیمت : 1253500 ریال
بسته یکساله 48 GB
يک ساله (365روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکساله 48 گیگابایت
مدت : يک ساله (365روز)(اعتباري)
توضیحات : (130800توماني)
قیمت : 1308000 ریال
بسته یکساله 48 GB
يک ساله (365روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکساله 48 گیگابایت
مدت : يک ساله (365روز)(دائمي)
توضیحات : (130800توماني)
قیمت : 1308000 ریال
بسته ماهانه 100 با 200 گیگا بایت
ماهانه (30روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 100 با 200 گیگا بایت
مدت : ماهانه 100 با 200 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(130800توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(130800توماني)
قیمت : 1308000 ریال
بسته ماهانه 100 با 200 گیگا بایت
ماهانه (30روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 100 با 200 گیگا بایت
مدت : ماهانه 100 با 200 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(130800توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(130800توماني)
قیمت : 1308000 ریال
بسته سه ماهه 100 با 200 گیگا بایت
سه ماهانه (90روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 100 با 200 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 100 با 200 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(136250توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(136250توماني)
قیمت : 1362500 ریال
بسته سه ماهه 100 با 200 گیگا بایت
سه ماهانه (90روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 100 با 200 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 100 با 200 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(136250توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(136250توماني)
قیمت : 1362500 ریال
بسته شش ماهه 100 با 200 گیگا بایت
شش ماهانه (180روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 100 با 200 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 100 با 200 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(141700توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(141700توماني)
قیمت : 1417000 ریال
بسته شش ماهه 100 با 200 گیگا بایت
شش ماهانه (180روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 100 با 200 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 100 با 200 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(141700توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(141700توماني)
قیمت : 1417000 ریال
بسته سالیانه ماهه 100 با 200 گیگا بایت
يک ساله (365روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سالیانه ماهه 100 با 200 گیگا بایت
مدت : سالیانه ماهه 100 با 200 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(152600توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(152600توماني)
قیمت : 1526000 ریال
بسته سالیانه ماهه 100 با 200 گیگا بایت
يک ساله (365روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سالیانه ماهه 100 با 200 گیگا بایت
مدت : سالیانه ماهه 100 با 200 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(152600توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(152600توماني)
قیمت : 1526000 ریال
بسته یکساله 72 GB
يک ساله (365روز)(اعتباري)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکساله 72 گیگابایت
مدت : يک ساله (365روز)(اعتباري)
توضیحات : (168950توماني)
قیمت : 1689500 ریال
بسته یکساله 72 GB
يک ساله (365روز)(دائمي)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکساله 72 گیگابایت
مدت : يک ساله (365روز)(دائمي)
توضیحات : (168950توماني)
قیمت : 1689500 ریال
بسته سه ماهه 200 با 400 گیگا بایت
سه ماهانه (90روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 200 با 400 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 200 با 400 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(239800توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(239800توماني)
قیمت : 2398000 ریال
بسته سه ماهه 200 با 400 گیگا بایت
سه ماهانه (90روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 200 با 400 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 200 با 400 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(239800توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(239800توماني)
قیمت : 2398000 ریال
بسته شش ماهه 200 با 400 گیگا بایت
شش ماهانه (180روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 200 با 400 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 200 با 400 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(245250توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(245250توماني)
قیمت : 2452500 ریال
بسته شش ماهه 200 با 400 گیگا بایت
شش ماهانه (180روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 200 با 400 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 200 با 400 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(245250توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(245250توماني)
قیمت : 2452500 ریال
بسته سالیانه ماهه 200 با 400 گیگا بایت
يک ساله (365روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سالیانه ماهه 200 با 400 گیگا بایت
مدت : سالیانه ماهه 200 با 400 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(256150توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(256150توماني)
قیمت : 2561500 ریال
بسته سالیانه ماهه 200 با 400 گیگا بایت
يک ساله (365روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سالیانه ماهه 200 با 400 گیگا بایت
مدت : سالیانه ماهه 200 با 400 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(256150توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(256150توماني)
قیمت : 2561500 ریال
بسته سه ماهه 300 با 600 گیگا بایت
سه ماهانه (90روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 300 با 600 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 300 با 600 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(327000توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(327000توماني)
قیمت : 3270000 ریال
بسته سه ماهه 300 با 600 گیگا بایت
سه ماهانه (90روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 300 با 600 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 300 با 600 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(327000توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(327000توماني)
قیمت : 3270000 ریال
بسته شش ماهه 300 با 600 گیگا بایت
شش ماهانه (180روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 300 با 600 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 300 با 600 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(332450توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(332450توماني)
قیمت : 3324500 ریال
بسته شش ماهه 300 با 600 گیگا بایت
شش ماهانه (180روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 300 با 600 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 300 با 600 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(332450توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(332450توماني)
قیمت : 3324500 ریال
بسته سالیانه ماهه 300 با 600 گیگا بایت
يک ساله (365روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سالیانه ماهه 300 با 600 گیگا بایت
مدت : سالیانه ماهه 300 با 600 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(343350توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(343350توماني)
قیمت : 3433500 ریال
بسته سالیانه ماهه 300 با 600 گیگا بایت
يک ساله (365روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سالیانه ماهه 300 با 600 گیگا بایت
مدت : سالیانه ماهه 300 با 600 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمیTDD(343350توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمیTDD(343350توماني)
قیمت : 3433500 ریال
بسته شش ماهه 600 با 1200 گیگا بایت
شش ماهانه (180روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 600 با 1200 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 600 با 1200 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(545000توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(545000توماني)
قیمت : 5450000 ریال
بسته شش ماهه 600 با 1200 گیگا بایت
شش ماهانه (180روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 600 با 1200 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 600 با 1200 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(545000توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(545000توماني)
قیمت : 5450000 ریال
بسته سالیانه ماهه 600 با 1200 گیگا بایت
يک ساله (365روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سالیانه ماهه 600 با 1200 گیگا بایت
مدت : سالیانه ماهه 600 با 1200 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(555900توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(555900توماني)
قیمت : 5559000 ریال
بسته سالیانه ماهه 600 با 1200 گیگا بایت
يک ساله (365روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سالیانه ماهه 600 با 1200 گیگا بایت
مدت : سالیانه ماهه 600 با 1200 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(555900توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(555900توماني)
قیمت : 5559000 ریال
بسته سالیانه ماهه 1000 با 2000 گیگا بایت
يک ساله (365روز)(اعتباري TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سالیانه ماهه 1000 با 2000 گیگا بایت
مدت : سالیانه ماهه 1000 با 2000 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(872000توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری TDD(872000توماني)
قیمت : 8720000 ریال
بسته سالیانه ماهه 1000 با 2000 گیگا بایت
يک ساله (365روز)(دائمي TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سالیانه ماهه 1000 با 2000 گیگا بایت
مدت : سالیانه ماهه 1000 با 2000 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(872000توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی TDD(872000توماني)
قیمت : 8720000 ریال

مستقیم همراه اول

10000
هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی

مستقیم رایتل


10000
هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
150000
پانزده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی
500000
پنجاه هزار تومانی

کارت شارژ

20000
دو هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی
10000
هزار تومانی
20000
دوهزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی

پرداخت قبض