مستقیم ایرانسل


10000
هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
25000
دو هزار و پانصد تومانی
30000
سه هزار تومانی
40000
چهار هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
80000
هشت هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
150000
پانزده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی
500000
پنجاه هزار تومانی
10000
هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
25000
دو هزار و پانصد تومانی
30000
سه هزار تومانی
40000
چهار هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
80000
هشت هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
150000
پانزده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی
500000
پنجاه هزار تومانی
10000
هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
25000
دو هزار و پانصد تومانی
30000
سه هزار تومانی
40000
چهار هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
80000
هشت هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
150000
پانزده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی
500000
پنجاه هزار تومانی
20 MB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 20 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 5450 ریال
20 MB
روزانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 20 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : ------------
قیمت : 5450 ریال
روزانه (10 MB
ترکیبی

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : روزانه (10 مگابایت
مدت : ترکیبی
توضیحات : (10 مگابایت اینترنت) + (5 دقیقه مکالمه) + (10 پیامک فارسی) 545 تومانی
قیمت : 5450 ریال
25 MB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 25 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 6540 ریال
25 MB
روزانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 25 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : ------------
قیمت : 6540 ریال
50 MB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 50 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 9810 ریال
50 MB
روزانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 50 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : ------------
قیمت : 9810 ریال
30 MB
شگفت انگیز (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 30 مگابایت
مدت : شگفت انگیز 3 روزه
توضیحات : ------------
قیمت : 10000 ریال
5 GB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 5 گیگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (6 صبح تا 12 ظهر)
قیمت : 10900 ریال
5 GB
روزانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 5 گیگابایت
مدت : روزانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (6 صبح تا 12 ظهر)
قیمت : 10900 ریال
هفتگی (20 MB
ترکیبی

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : هفتگی (20 مگابایت
مدت : ترکیبی
توضیحات : (20 مگابایت اینترنت) + (10 دقیقه مکالمه) + (20 پیامک فارسی) 1090 تومانی
قیمت : 10900 ریال
50 MB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 50 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (150 مگابایت شبانه)
قیمت : 13080 ریال
50 MB
روزانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 50 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (150 مگابایت شبانه)
قیمت : 13080 ریال
100 MB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (150 مگابایت شبانه)
قیمت : 16350 ریال
40 MB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 40 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 16350 ریال
100 MB
روزانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (150 مگابایت شبانه)
قیمت : 16350 ریال
40 MB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 40 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : ------------
قیمت : 16350 ریال
هفتگی (30 MB
ترکیبی

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : هفتگی (30 مگابایت
مدت : ترکیبی
توضیحات : (30 مگابایت اینترنت) + (15 دقیقه مکالمه) + (30 پیامک فارسی) 1635 تومانی
قیمت : 16350 ریال
100 MB
شگفت انگیز (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 مگابایت
مدت : شگفت انگیز 5 روزه
توضیحات : ------------
قیمت : 20000 ریال
150 MB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 150 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (150 مگابایت شبانه)
قیمت : 21800 ریال
60 MB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 60 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 21800 ریال
150 MB
روزانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 150 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (150 مگابایت شبانه)
قیمت : 21800 ریال
5 GB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 5 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : (6 صبح تا 12 ظهر)
قیمت : 21800 ریال
هفتگی (50 MB
ترکیبی

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : هفتگی (50 مگابایت
مدت : ترکیبی
توضیحات : (50 مگابایت اینترنت) + (25 دقیقه مکالمه) + (50 پیامک فارسی) 2180 تومانی
قیمت : 21800 ریال
100 MB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (100 مگابایت شبانه)
قیمت : 27250 ریال
100 MB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : (100 مگابایت شبانه)
قیمت : 27250 ریال
200 MB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 200 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (400 مگابایت شبانه)
قیمت : 32700 ریال
5 GB
ماهانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 5 گیگابایت
مدت : ماهانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (6 صبح تا 12 ظهر)
قیمت : 32700 ریال
2GB
ساعتی و نامحدود (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 2گیگابایت
مدت : 2ساعته
توضیحات : (8 صبح تا 2 صبح فردا)
قیمت : 32700 ریال
200 MB
روزانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 200 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (400 مگابایت شبانه)
قیمت : 32700 ریال
5 GB
ماهانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 5 گیگابایت
مدت : ماهانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (6 صبح تا 12 ظهر)
قیمت : 32700 ریال
هفتگی (100 MB
ترکیبی

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : هفتگی (100 مگابایت
مدت : ترکیبی
توضیحات : (100 مگابایت اینترنت) + (50 دقیقه مکالمه) + (100 پیامک فارسی) 3270 تومانی
قیمت : 32700 ریال
200 MB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 200 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (200 مگابایت شبانه)
قیمت : 43600 ریال
3GB
ساعتی و نامحدود (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 3گیگابایت
مدت : 3ساعته
توضیحات : (8 صبح تا 2 صبح فردا)
قیمت : 43600 ریال
200 MB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 200 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : (200 مگابایت شبانه)
قیمت : 43600 ریال
270 MB
شگفت انگیز (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 270 مگابایت
مدت : شگفت انگیز 10 روزه
توضیحات : ------------
قیمت : 50000 ریال
400 MB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 400 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (500 مگابایت شبانه)
قیمت : 54500 ریال
200 MB
ماهانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 200 مگابایت
مدت : ماهانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 54500 ریال
400 MB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 400 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : (500 مگابایت شبانه)
قیمت : 54500 ریال
200 MB
ماهانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 200 مگابایت
مدت : ماهانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : ------------
قیمت : 54500 ریال
هفتگی (200 MB
ترکیبی

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : هفتگی (200 مگابایت
مدت : ترکیبی
توضیحات : (200 مگابایت اینترنت) + (100 دقیقه مکالمه) + (200 پیامک فارسی) 5450 تومانی
قیمت : 54500 ریال
1 GB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 1 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (1 گیگابایت شبانه)
قیمت : 87200 ریال
300 MB
ماهانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 300 مگابایت
مدت : ماهانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (400 مگابایت شبانه)
قیمت : 87200 ریال
1 GB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 1 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : (1 گیگابایت شبانه)
قیمت : 87200 ریال
300 MB
ماهانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 300 مگابایت
مدت : ماهانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (400 مگابایت 2 تا8صبح)
قیمت : 87200 ریال
400 MB
ماهانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 400 مگابایت
مدت : ماهانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (400 مگابایت 2 تا8صبح)
قیمت : 92650 ریال
400 MB
ماهانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 400 مگابایت
مدت : ماهانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (400 مگابایت 2 تا8صبح)
قیمت : 92650 ریال
600 MB
شگفت انگیز (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 600 مگابایت
مدت : شگفت انگیز 15 روزه
توضیحات : ------------
قیمت : 100000 ریال
2 GB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 2 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (4 گیگابایت شبانه)
قیمت : 109000 ریال
1 GB
ماهانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 1 گیگابایت
مدت : ماهانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (1.5 گیگابایت شبانه)
قیمت : 109000 ریال
2 GB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 2 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : (4 گیگابایت شبانه)
قیمت : 109000 ریال
2 GB
ماهانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 2 گیگابایت
مدت : ماهانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : ------------
قیمت : 109000 ریال
ماهانه (300 MB
ترکیبی

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : ماهانه (300 مگابایت
مدت :
توضیحات : (300 مگابایت اینترنت) + (100 دقیقه مکالمه) + (300 پیامک فارسی) 10900 تومانی
قیمت : 109000 ریال
ماهانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (1.5 گیگ 2 تا8صبح)
قیمت : 119900 ریال
ماهانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (1.5 گیگ 2 تا8صبح)
قیمت : 119900 ریال
3 GB
ماهانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 3 گیگابایت
مدت : ماهانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 141700 ریال
4 GB
ماهانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 4 گیگابایت
مدت : ماهانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : ------------
قیمت : 141700 ریال
ماهانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (2.5 گیگ 2 تا8صبح)
قیمت : 152600 ریال
نسل 4 ثابت (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (1.5 گیگ 2 تا8صبح) 1 ماهه
قیمت : 152600 ریال
ماهانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (2.5 گیگ 2 تا8صبح)
قیمت : 152600 ریال
ماهانه (600 MB
ترکیبی

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : ماهانه (600 مگابایت
مدت :
توضیحات : (600 مگابایت اینترنت) + (150 دقیقه مکالمه) + (600 پیامک فارسی) 16350 تومانی
قیمت : 163500 ریال
6.5 GB
شگفت انگیز (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 6.5 گیگابایت
مدت : شگفت انگیز 20 روزه
توضیحات : ------------
قیمت : 200000 ریال
5 GB
ماهانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 5 گیگابایت
مدت : ماهانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 218000 ریال
7 GB
ماهانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 7 گیگابایت
مدت : ماهانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : ------------
قیمت : 218000 ریال
ماهانه (1000 MB
ترکیبی

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : ماهانه (1000 مگابایت
مدت :
توضیحات : (1000 مگابایت اینترنت) + (200 دقیقه مکالمه) + (1000 پیامک فارسی) 21800 تومانی
قیمت : 218000 ریال
3 GB
ماهانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 3 گیگابایت
مدت : ماهانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (6 گیگابایت شبانه)
قیمت : 239800 ریال
3 GB
ماهانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 3 گیگابایت
مدت : ماهانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (6 گیگابایت شبانه)
قیمت : 239800 ریال
نسل 4 ثابت (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (2.5 گیگ 2 تا8صبح) 1 ماهه
قیمت : 250700 ریال
6 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 6 گیگابایت
مدت : 3 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 272500 ریال
6 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 6 گیگابایت
مدت : 3 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 272500 ریال
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (6 گیگ 2 تا8صبح) 3 ماهه
قیمت : 327000 ریال
2 و 3 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (6 گیگ 2 تا8صبح) 3 ماهه
قیمت : 327000 ریال
ماهانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (8 گیگ 2 تا8صبح)
قیمت : 348800 ریال
ماهانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (8 گیگ 2 تا8صبح)
قیمت : 348800 ریال
10 GB
15 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 10 گیگابایت
مدت : 15 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 354250 ریال
10 GB
15 روزه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 10 گیگابایت
مدت : 15 روزه (مشترکین دائمی)
توضیحات : ------------
قیمت : 354250 ریال
9 GB
6 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 9 گیگابایت
مدت : 6 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 381500 ریال
9 GB
6 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 9 گیگابایت
مدت : 6 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 381500 ریال
12 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 12 گیگابایت
مدت : 3 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 408750 ریال
12 GB
12 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 12 گیگابایت
مدت : 12 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 457800 ریال
نسل 4 ثابت (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (5 گیگ 2 تا8صبح) 1 ماهه
قیمت : 457800 ریال
12 GB
12 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 12 گیگابایت
مدت : 12 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 457800 ریال
12 GB
ماهانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 12 گیگابایت
مدت : +(12گیگابایت2تا8صبح)
توضیحات : (12گیگابایت2تا8صبح)
قیمت : 545000 ریال
12 GB
ماهانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 12 گیگابایت
مدت : +(12گیگابایت2تا8صبح)
توضیحات : (12گیگابایت2تا8صبح)
قیمت : 545000 ریال
6 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (12 گیگ 2 تا8صبح) 6 ماهه
قیمت : 599500 ریال
6 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (12 گیگ 2 تا8صبح) 6 ماهه
قیمت : 599500 ریال
30 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 30 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 654000 ریال
نسل 4 ثابت (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (10 گیگ 2 تا8صبح) 1 ماهه
قیمت : 654000 ریال
30 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 30 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 654000 ریال
نسل 4 ثابت (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (10 گیگ 2 تا8صبح) 3 ماهه
قیمت : 664900 ریال
نسل 4 ثابت (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (10 گیگ 2 تا8صبح) 6 ماهه
قیمت : 697600 ریال
18 GB
ماهانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 18 گیگابایت
مدت : +(18گیگابایت2تا8صبح)
توضیحات : (18گیگابایت2تا8صبح)
قیمت : 763000 ریال
18 GB
ماهانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 18 گیگابایت
مدت : +(18گیگابایت2تا8صبح)
توضیحات : (18گیگابایت2تا8صبح)
قیمت : 763000 ریال
24 GB
12 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 24 گیگابایت
مدت : 12 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 817500 ریال
24 GB
12 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 24 گیگابایت
مدت : 12 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 817500 ریال
24 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 24 گیگابایت
مدت : +(24گیگابایت2تا8صبح)
توضیحات : (24گیگابایت2تا8صبح)
قیمت : 981000 ریال
24 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 24 گیگابایت
مدت : +(24گیگابایت2تا8صبح)
توضیحات : (24گیگابایت2تا8صبح)
قیمت : 981000 ریال
36 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 36 گیگابایت
مدت : +(36گیگابایت2تا8صبح)
توضیحات : (36گیگابایت2تا8صبح)
قیمت : 1199000 ریال
36 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 36 گیگابایت
مدت : +(36گیگابایت2تا8صبح)
توضیحات : (36گیگابایت2تا8صبح)
قیمت : 1199000 ریال
48 GB
12 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 48 گیگابایت
مدت : 12 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 1308000 ریال
48 GB
12 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 48 گیگابایت
مدت : 12 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 1308000 ریال
نسل 4 ثابت (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (25 گیگ 2 تا8صبح) 3 ماهه
قیمت : 1526000 ریال
نسل 4 ثابت (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (25 گیگ 2 تا8صبح) 6 ماهه
قیمت : 1580500 ریال
72 GB
6 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 72 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 1635000 ریال
72 GB
6 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 72 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 1635000 ریال
نسل 4 ثابت (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (25 گیگ 2 تا8صبح) 12 ماهه
قیمت : 1700400 ریال
100 GB
6 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 1907500 ریال
100 GB
6 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 1907500 ریال
نسل 4 ثابت (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (50 گیگ 2 تا8صبح) 6 ماهه
قیمت : 2376200 ریال
نسل 4 ثابت (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (50 گیگ 2 تا8صبح) 12 ماهه
قیمت : 2561500 ریال
نسل 4 ثابت (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (100 گیگ 2 تا8صبح) 12 ماهه
قیمت : 4414500 ریال

مستقیم همراه اول

10000
هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی

مستقیم رایتل


10000
هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
150000
پانزده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی
500000
پنجاه هزار تومانی

کارت شارژ

10000
هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
10000
هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی

پرداخت قبض