مستقیم ایرانسل


10000
هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
25000
دو هزار و پانصد تومانی
30000
سه هزار تومانی
40000
چهار هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
80000
هشت هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
150000
پانزده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی
500000
پنجاه هزار تومانی
10000
هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
25000
دو هزار و پانصد تومانی
30000
سه هزار تومانی
40000
چهار هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
80000
هشت هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
150000
پانزده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی
500000
پنجاه هزار تومانی
25 MB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 25 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 6540 ریال
25 MB
روزانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 25 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : ------------
قیمت : 6540 ریال
نا محدود
ساعتی و نامحدود (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : نا محدود
مدت : یک ساعته
توضیحات : ( 2 تا 8 صبح )
قیمت : 9810 ریال
50 MB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 50 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 9810 ریال
50 MB
روزانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 50 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : ------------
قیمت : 9810 ریال
50 MB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 50 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (150 مگابایت شبانه)
قیمت : 13080 ریال
50 MB
روزانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 50 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (150 مگابایت شبانه)
قیمت : 13080 ریال
نا محدود
ساعتی و نامحدود (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : نا محدود
مدت : دو ساعته
توضیحات : ( 2 تا 8 صبح )
قیمت : 16350 ریال
100 MB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (150 مگابایت شبانه)
قیمت : 16350 ریال
40 MB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 40 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 16350 ریال
100 MB
روزانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (150 مگابایت شبانه)
قیمت : 16350 ریال
40 MB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 40 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : ------------
قیمت : 16350 ریال
1GB
ساعتی و نامحدود (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 1گیگابایت
مدت : 1ساعته
توضیحات : (8 صبح تا 2 صبح فردا)
قیمت : 21800 ریال
نا محدود
ساعتی و نامحدود (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : نا محدود
مدت : سه ساعته
توضیحات : ( 2 تا 8 صبح )
قیمت : 21800 ریال
150 MB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 150 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (150 مگابایت شبانه)
قیمت : 21800 ریال
سه روزه 100 MB
3 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : سه روزه 100 مگابایت
مدت : 3 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 21800 ریال
5 GB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 5 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (6صبح تا 12ظهر)
قیمت : 21800 ریال
60 MB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 60 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 21800 ریال
150 MB
روزانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 150 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (150 مگابایت شبانه)
قیمت : 21800 ریال
5 GB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 5 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : (6 صبح تا 12 ظهر)
قیمت : 21800 ریال
60 MB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 60 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : ------------
قیمت : 21800 ریال
750 MB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 750 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (12شب تا 12ظهر)
قیمت : 27250 ریال
100 MB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (100 مگابایت شبانه)
قیمت : 27250 ریال
750 MB
روزانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 750 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (12شب تا 12ظهر)
قیمت : 27250 ریال
100 MB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : (100 مگابایت شبانه)
قیمت : 27250 ریال
2GB
ساعتی و نامحدود (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 2گیگابایت
مدت : 2ساعته
توضیحات : (8 صبح تا 2 صبح فردا)
قیمت : 32700 ریال
500 MB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 500 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 32700 ریال
200 MB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 200 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (400 مگابایت شبانه)
قیمت : 32700 ریال
سه روزه 200 MB
3 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : سه روزه 200 مگابایت
مدت : 3 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 32700 ریال
200 MB
روزانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 200 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (400 مگابایت شبانه)
قیمت : 32700 ریال
3GB
ساعتی و نامحدود (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 3گیگابایت
مدت : 3ساعته
توضیحات : (8 صبح تا 2 صبح فردا)
قیمت : 43600 ریال
1 GB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 1 گیگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 43600 ریال
سه روزه 500 MB
3 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : سه روزه 500 مگابایت
مدت : 3 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 43600 ریال
200 MB
15 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 200 مگابایت
مدت : 15 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 43600 ریال
200 MB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 200 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (200 مگابایت شبانه)
قیمت : 43600 ریال
200 MB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 200 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : (200 مگابایت شبانه)
قیمت : 43600 ریال
سه روزه 1.5 GB
3 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : سه روزه 1.5 گیگابایت
مدت : 3 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (12شب تا 12ظهر)
قیمت : 54500 ریال
سه روزه 1 GB
3 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : سه روزه 1 گیگابایت
مدت : 3 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 54500 ریال
400 MB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 400 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (500 مگابایت شبانه)
قیمت : 54500 ریال
400 MB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 400 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : (500 مگابایت شبانه)
قیمت : 54500 ریال
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (2تا7 صبح) (5450توماني)
قیمت : 54500 ریال
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (2تا7 صبح) (5450توماني)
قیمت : 54500 ریال
2 GB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 2 گیگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 65400 ریال
سه روزه 2 GB
3 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : سه روزه 2 گیگابایت
مدت : 3 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 76300 ریال
500 MB
15 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 500 مگابایت
مدت : 15 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 76300 ریال
بسته یکماهه 0.5+1 GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه 0.5+1 گیگابایت
مدت : یکماهه 0.5+1 گیگابایت(2تا7 صبح) (7630توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (7630توماني)
قیمت : 76300 ریال
بسته یکماهه 0.5+1 GB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه 0.5+1 گیگابایت
مدت : یکماهه 0.5+1 گیگابایت(2تا7 صبح) (7630توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (7630توماني)
قیمت : 76300 ریال
بسته هفتگی 2 گیگا بایت
نسل 4 ثابت هفتگی اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 2 گیگا بایت
مدت : نسل 4 ثابت هفتگی اعتباری (TDLTE)
توضیحات : (7630توماني)
قیمت : 76300 ریال
بسته هفتگی 2 گیگا بایت
نسل 4 ثابت هفتگی دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 2 گیگا بایت
مدت : نسل 4 ثابت هفتگی دائمی (TDLTE)
توضیحات : (7630توماني)
قیمت : 76300 ریال
1 GB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 1 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (1 گیگابایت شبانه)
قیمت : 87200 ریال
1 GB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 1 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : (1 گیگابایت شبانه)
قیمت : 87200 ریال
1 GB
15 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 1 گیگابایت
مدت : 15 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 98100 ریال
بسته یکماهه1+2 GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه1+2 گیگابایت
مدت : یکماهه1+2 گیگابایت(2تا7 صبح) (9810توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (9810توماني)
قیمت : 98100 ریال
بسته یکماهه1+2 GB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه1+2 گیگابایت
مدت : یکماهه1+2 گیگابایت(2تا7 صبح) (9810توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (9810توماني)
قیمت : 98100 ریال
2 GB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 2 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (4 گیگابایت شبانه)
قیمت : 109000 ریال
2 GB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 2 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 109000 ریال
2 GB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 2 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : (4 گیگابایت شبانه)
قیمت : 109000 ریال
2 GB
15 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 2 گیگابایت
مدت : 15 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 119900 ریال
بسته یکماهه1.5+3 GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه1.5+3 گیگابایت
مدت : یکماهه1.5+3 گیگابایت(2تا7 صبح) (11990توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (11990توماني)
قیمت : 119900 ریال
بسته یکماهه1.5+3 GB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه1.5+3 گیگابایت
مدت : یکماهه1.5+3 گیگابایت(2تا7 صبح) (11990توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (11990توماني)
قیمت : 119900 ریال
بسته هفتگی 4 گیگا بایت
نسل 4 ثابت هفتگی اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 4 گیگا بایت
مدت : نسل 4 ثابت هفتگی اعتباری (TDLTE)
توضیحات : (11990توماني)
قیمت : 119900 ریال
بسته هفتگی 4 گیگا بایت
نسل 4 ثابت هفتگی دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 4 گیگا بایت
مدت : نسل 4 ثابت هفتگی دائمی (TDLTE)
توضیحات : (11990توماني)
قیمت : 119900 ریال
4 GB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 4 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (12شب تا 12ظهر)
قیمت : 130800 ریال
4 GB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 4 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : (12شب تا 12ظهر)
قیمت : 130800 ریال
بسته یکماهه2.5+5 GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه2.5+5 گیگابایت
مدت : یکماهه2.5+5 گیگابایت(2تا7 صبح) (15151توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (15151توماني)
قیمت : 151510 ریال
بسته یکماهه2.5+5 GB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه2.5+5 گیگابایت
مدت : یکماهه2.5+5 گیگابایت(2تا7 صبح) (15151توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (15151توماني)
قیمت : 151510 ریال
4 GB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 4 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 152600 ریال
4 GB
15 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 4 گیگابایت
مدت : 15 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 163500 ریال
بسته هفتگی 6 گیگا بایت
نسل 4 ثابت هفتگی اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 6 گیگا بایت
مدت : نسل 4 ثابت هفتگی اعتباری (TDLTE)
توضیحات : (16350توماني)
قیمت : 163500 ریال
بسته ماهانه 5 با 10 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ماهه اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 5 با 10 گیگا بایت
مدت : ماهانه 5 با 10 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (16350توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (16350توماني)
قیمت : 163500 ریال
بسته هفتگی 6 گیگا بایت
نسل 4 ثابت هفتگی دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 6 گیگا بایت
مدت : نسل 4 ثابت هفتگی دائمی (TDLTE)
توضیحات : (16350توماني)
قیمت : 163500 ریال
بسته ماهانه 5 با 10 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ماهه دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 5 با 10 گیگا بایت
مدت : ماهانه 5 با 10 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (16350توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (16350توماني)
قیمت : 163500 ریال
بسته یکماهه3.5+7 GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه3.5+7 گیگابایت
مدت : یکماهه3.5+7 گیگابایت(2تا7 صبح) (17331توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (17331توماني)
قیمت : 173310 ریال
بسته یکماهه3.5+7 GB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه3.5+7 گیگابایت
مدت : یکماهه3.5+7 گیگابایت(2تا7 صبح) (17331توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (17331توماني)
قیمت : 173310 ریال
بسته یکماهه4+8 GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه4+8 گیگابایت
مدت : یکماهه4+8 گیگابایت(2تا7 صبح) (18421توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (18421توماني)
قیمت : 184210 ریال
بسته یکماهه4+8 GB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه4+8 گیگابایت
مدت : یکماهه4+8 گیگابایت(2تا7 صبح) (18421توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (18421توماني)
قیمت : 184210 ریال
بسته ماهانه 7 با 14 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ماهه اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 7 با 14 گیگا بایت
مدت : ماهانه 7 با 14 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (18530توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (18530توماني)
قیمت : 185300 ریال
بسته ماهانه 7 با 14 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ماهه دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 7 با 14 گیگا بایت
مدت : ماهانه 7 با 14 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (18530توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (18530توماني)
قیمت : 185300 ریال
6 GB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 6 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 196200 ریال
بسته یکماهه5+10 GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه5+10 گیگابایت
مدت : یکماهه5+10 گیگابایت(2تا7 صبح) (20601توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (20601توماني)
قیمت : 206010 ریال
بسته یکماهه5+10 GB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه5+10 گیگابایت
مدت : یکماهه5+10 گیگابایت(2تا7 صبح) (20601توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (20601توماني)
قیمت : 206010 ریال
6 GB
15 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 6 گیگابایت
مدت : 15 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 207100 ریال
بسته هفتگی 8 گیگا بایت
نسل 4 ثابت هفتگی اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 8 گیگا بایت
مدت : نسل 4 ثابت هفتگی اعتباری (TDLTE)
توضیحات : (20710توماني)
قیمت : 207100 ریال
بسته ماهانه 9 با 18 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ماهه اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 9 با 18 گیگا بایت
مدت : ماهانه 9 با 18 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (20710توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (20710توماني)
قیمت : 207100 ریال
بسته هفتگی 8 گیگا بایت
نسل 4 ثابت هفتگی دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته هفتگی 8 گیگا بایت
مدت : نسل 4 ثابت هفتگی دائمی (TDLTE)
توضیحات : (20710توماني)
قیمت : 207100 ریال
بسته ماهانه 9 با 18 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ماهه دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 9 با 18 گیگا بایت
مدت : ماهانه 9 با 18 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (20710توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (20710توماني)
قیمت : 207100 ریال
بسته ماهانه 11 با 22 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ماهه اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 11 با 22 گیگا بایت
مدت : ماهانه 11 با 22 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (22345توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (22345توماني)
قیمت : 223450 ریال
بسته ماهانه 11 با 22 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ماهه دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 11 با 22 گیگا بایت
مدت : ماهانه 11 با 22 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (22345توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (22345توماني)
قیمت : 223450 ریال
بسته یکماهه6+12 GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه6+12 گیگابایت
مدت : یکماهه6+12 گیگابایت(2تا7 صبح) (22781توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (22781توماني)
قیمت : 227810 ریال
بسته یکماهه6+12 GB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه6+12 گیگابایت
مدت : یکماهه6+12 گیگابایت(2تا7 صبح) (22781توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (22781توماني)
قیمت : 227810 ریال
بسته یکماهه7+14 GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه7+14 گیگابایت
مدت : یکماهه7+14 گیگابایت(2تا7 صبح) (24525توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (24525توماني)
قیمت : 245250 ریال
بسته یکماهه7+14 GB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه7+14 گیگابایت
مدت : یکماهه7+14 گیگابایت(2تا7 صبح) (24525توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (24525توماني)
قیمت : 245250 ریال
بسته یکماهه8+16 GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه8+16 گیگابایت
مدت : یکماهه8+16 گیگابایت(2تا7 صبح) (26051توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (26051توماني)
قیمت : 260510 ریال
بسته یکماهه8+16 GB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه8+16 گیگابایت
مدت : یکماهه8+16 گیگابایت(2تا7 صبح) (26051توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (26051توماني)
قیمت : 260510 ریال
6 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 6 گیگابایت
مدت : 3 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 272500 ریال
6 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 6 گیگابایت
مدت : 3 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 272500 ریال
بسته ماهانه 15 با 30 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ماهه اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 15 با 30 گیگا بایت
مدت : ماهانه 15 با 30 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (27250توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (27250توماني)
قیمت : 272500 ریال
بسته ماهانه 15 با 30 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ماهه دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 15 با 30 گیگا بایت
مدت : ماهانه 15 با 30 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (27250توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (27250توماني)
قیمت : 272500 ریال
بسته یکماهه9+18 GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه9+18 گیگابایت
مدت : یکماهه9+18 گیگابایت(2تا7 صبح) (27795توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (27795توماني)
قیمت : 277950 ریال
بسته یکماهه9+18 GB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه9+18 گیگابایت
مدت : یکماهه9+18 گیگابایت(2تا7 صبح) (27795توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (27795توماني)
قیمت : 277950 ریال
بسته سه ماهه 11 با 22 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 3 ماهه اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 11 با 22 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 11 با 22 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (27795توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (27795توماني)
قیمت : 277950 ریال
بسته سه ماهه 11 با 22 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 3 ماهه دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 11 با 22 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 11 با 22 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (27795توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (27795توماني)
قیمت : 277950 ریال
بسته یکماهه10+20 GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه10+20 گیگابایت
مدت : یکماهه10+20 گیگابایت(2تا7 صبح) (29321توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (29321توماني)
قیمت : 293210 ریال
بسته یکماهه10+20 GB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه10+20 گیگابایت
مدت : یکماهه10+20 گیگابایت(2تا7 صبح) (29321توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (29321توماني)
قیمت : 293210 ریال
بسته ماهانه 20 با 40 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ماهه اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 20 با 40 گیگا بایت
مدت : ماهانه 20 با 40 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (32700توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (32700توماني)
قیمت : 327000 ریال
بسته سه ماهه 15 با 30 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 3 ماهه اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 15 با 30 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 15 با 30 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (32700توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (32700توماني)
قیمت : 327000 ریال
بسته ماهانه 20 با 40 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ماهه دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 20 با 40 گیگا بایت
مدت : ماهانه 20 با 40 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (32700توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (32700توماني)
قیمت : 327000 ریال
بسته سه ماهه 15 با 30 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 3 ماهه دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 15 با 30 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 15 با 30 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (32700توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (32700توماني)
قیمت : 327000 ریال
10 GB
15 روزه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 10 گیگابایت
مدت : 15 روزه (مشترکین دائمی)
توضیحات : ------------
قیمت : 354250 ریال
3 ماهه 9 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 3 ماهه 9 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 359700 ریال
بسته یکماهه15+30 GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه15+30 گیگابایت
مدت : یکماهه15+30 گیگابایت(2تا7 صبح) (36951توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (36951توماني)
قیمت : 369510 ریال
بسته یکماهه15+30 GB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه15+30 گیگابایت
مدت : یکماهه15+30 گیگابایت(2تا7 صبح) (36951توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (36951توماني)
قیمت : 369510 ریال
9 GB
6 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 9 گیگابایت
مدت : 6 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 381500 ریال
9 GB
6 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 9 گیگابایت
مدت : 6 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 381500 ریال
بسته ماهانه 25 با 50 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ماهه اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 25 با 50 گیگا بایت
مدت : ماهانه 25 با 50 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (38150توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (38150توماني)
قیمت : 381500 ریال
بسته سه ماهه 20 با 40 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 3 ماهه اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 20 با 40 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 20 با 40 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (38150توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (38150توماني)
قیمت : 381500 ریال
بسته ماهانه 25 با 50 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ماهه دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 25 با 50 گیگا بایت
مدت : ماهانه 25 با 50 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (38150توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (38150توماني)
قیمت : 381500 ریال
بسته سه ماهه 20 با 40 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 3 ماهه دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 20 با 40 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 20 با 40 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (38150توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (38150توماني)
قیمت : 381500 ریال
12 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 12 گیگابایت
مدت : 3 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 408750 ریال
12 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 12 گیگابایت
مدت : 3 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 408750 ریال
بسته سه ماهه 25 با 50 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 3 ماهه اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 25 با 50 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 25 با 50 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (43600توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (43600توماني)
قیمت : 436000 ریال
بسته شش ماهه 20 با 40 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 6 ماهه اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 20 با 40 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 20 با 40 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (43600توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (43600توماني)
قیمت : 436000 ریال
بسته سه ماهه 25 با 50 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 3 ماهه دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 25 با 50 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 25 با 50 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (43600توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (43600توماني)
قیمت : 436000 ریال
بسته شش ماهه 20 با 40 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 6 ماهه دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 20 با 40 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 20 با 40 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (43600توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (43600توماني)
قیمت : 436000 ریال
بسته یکماهه20+40 GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه20+40 گیگابایت
مدت : یکماهه20+40 گیگابایت(2تا7 صبح) (44581توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (44581توماني)
قیمت : 445810 ریال
بسته یکماهه20+40 GB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه20+40 گیگابایت
مدت : یکماهه20+40 گیگابایت(2تا7 صبح) (44581توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (44581توماني)
قیمت : 445810 ریال
12 GB
یک ساله (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 12 گیگابایت
مدت : 12 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 457800 ریال
12 GB
یک ساله (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 12 گیگابایت
مدت : 12 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 457800 ریال
بسته شش ماهه 25 با 50 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 6 ماهه اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 25 با 50 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 25 با 50 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (49050توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (49050توماني)
قیمت : 490500 ریال
بسته شش ماهه 25 با 50 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 6 ماهه دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 25 با 50 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 25 با 50 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (49050توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (49050توماني)
قیمت : 490500 ریال
3 ماهه 18 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 3 ماهه 18 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 512300 ریال
بسته یکماهه25+50 GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه25+50 گیگابایت
مدت : یکماهه25+50 گیگابایت(2تا7 صبح) (52211توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (52211توماني)
قیمت : 522110 ریال
بسته یکماهه25+50 GB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته یکماهه25+50 گیگابایت
مدت : یکماهه25+50 گیگابایت(2تا7 صبح) (52211توماني)
توضیحات : (2تا7 صبح) (52211توماني)
قیمت : 522110 ریال
6 ماهه 18 GB
6 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 6 ماهه 18 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 599500 ریال
3 ماهه 24 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 3 ماهه 24 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 632200 ریال
30 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 30 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 654000 ریال
30 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 30 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 654000 ریال
بسته ماهانه 50 با 100 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ماهه اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 50 با 100 گیگا بایت
مدت : ماهانه 50 با 100 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (70850توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (70850توماني)
قیمت : 708500 ریال
بسته ماهانه 50 با 100 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ماهه دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 50 با 100 گیگا بایت
مدت : ماهانه 50 با 100 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (70850توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (70850توماني)
قیمت : 708500 ریال
بسته سه ماهه 50 با 100 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 3 ماهه اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 50 با 100 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 50 با 100 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (76300توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (76300توماني)
قیمت : 763000 ریال
بسته سه ماهه 50 با 100 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 3 ماهه دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 50 با 100 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 50 با 100 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (76300توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (76300توماني)
قیمت : 763000 ریال
3 ماهه 36 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 3 ماهه 36 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 817500 ریال
24 GB
یک ساله (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 24 گیگابایت
مدت : 12 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 817500 ریال
24 GB
یک ساله (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 24 گیگابایت
مدت : 12 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 817500 ریال
بسته شش ماهه 50 با 100 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 6 ماهه اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 50 با 100 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 50 با 100 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (81750توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (81750توماني)
قیمت : 817500 ریال
بسته شش ماهه 50 با 100 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 6 ماهه دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 50 با 100 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 50 با 100 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (81750توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (81750توماني)
قیمت : 817500 ریال
بسته سالیانه ماهه 50 با 100 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ساله اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سالیانه ماهه 50 با 100 گیگا بایت
مدت : سالیانه ماهه 50 با 100 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (92650توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (92650توماني)
قیمت : 926500 ریال
بسته سالیانه ماهه 50 با 100 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ساله دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سالیانه ماهه 50 با 100 گیگا بایت
مدت : سالیانه ماهه 50 با 100 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (92650توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (92650توماني)
قیمت : 926500 ریال
3 ماهه 48 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 3 ماهه 48 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 981000 ریال
6 ماهه 36 GB
6 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 6 ماهه 36 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 1035500 ریال
3 ماهه 72 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 3 ماهه 72 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 1199000 ریال
6 ماهه 48 GB
6 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 6 ماهه 48 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 1253500 ریال
48 GB
یک ساله (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 48 گیگابایت
مدت : 12 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 1308000 ریال
48 GB
یک ساله (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 48 گیگابایت
مدت : 12 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 1308000 ریال
بسته ماهانه 100 با 200 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ماهه اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 100 با 200 گیگا بایت
مدت : ماهانه 100 با 200 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (130800توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (130800توماني)
قیمت : 1308000 ریال
بسته ماهانه 100 با 200 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ماهه دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته ماهانه 100 با 200 گیگا بایت
مدت : ماهانه 100 با 200 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (130800توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (130800توماني)
قیمت : 1308000 ریال
بسته سه ماهه 100 با 200 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 3 ماهه اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 100 با 200 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 100 با 200 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (136250توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (136250توماني)
قیمت : 1362500 ریال
بسته سه ماهه 100 با 200 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 3 ماهه دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 100 با 200 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 100 با 200 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (136250توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (136250توماني)
قیمت : 1362500 ریال
بسته شش ماهه 100 با 200 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 6 ماهه اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 100 با 200 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 100 با 200 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (141700توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (141700توماني)
قیمت : 1417000 ریال
بسته شش ماهه 100 با 200 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 6 ماهه دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 100 با 200 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 100 با 200 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (141700توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (141700توماني)
قیمت : 1417000 ریال
بسته سالیانه ماهه 100 با 200 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ساله اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سالیانه ماهه 100 با 200 گیگا بایت
مدت : سالیانه ماهه 100 با 200 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (152600توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (152600توماني)
قیمت : 1526000 ریال
بسته سالیانه ماهه 100 با 200 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ساله دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سالیانه ماهه 100 با 200 گیگا بایت
مدت : سالیانه ماهه 100 با 200 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (152600توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (152600توماني)
قیمت : 1526000 ریال
72 GB
6 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 72 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 1635000 ریال
72 GB
6 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 72 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 1635000 ریال
1 ساله 72 GB
یک ساله (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 1 ساله 72 گیگابایت
مدت : یک ساله (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 1689500 ریال
100 GB
6 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 1907500 ریال
100 GB
6 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 1907500 ریال
1 ساله 96 GB
یک ساله (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 1 ساله 96 گیگابایت
مدت : یک ساله (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 2016500 ریال
1 ساله 120 GB
یک ساله (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 1 ساله 120 گیگابایت
مدت : یک ساله (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 2125500 ریال
بسته سه ماهه 200 با 400 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 3 ماهه اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 200 با 400 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 200 با 400 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (239800توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (239800توماني)
قیمت : 2398000 ریال
بسته سه ماهه 200 با 400 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 3 ماهه دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 200 با 400 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 200 با 400 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (239800توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (239800توماني)
قیمت : 2398000 ریال
بسته شش ماهه 200 با 400 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 6 ماهه اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 200 با 400 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 200 با 400 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (245250توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (245250توماني)
قیمت : 2452500 ریال
بسته شش ماهه 200 با 400 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 6 ماهه دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 200 با 400 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 200 با 400 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (245250توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (245250توماني)
قیمت : 2452500 ریال
بسته سالیانه ماهه 200 با 400 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ساله اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سالیانه ماهه 200 با 400 گیگا بایت
مدت : سالیانه ماهه 200 با 400 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (256150توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (256150توماني)
قیمت : 2561500 ریال
بسته سالیانه ماهه 200 با 400 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ساله دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سالیانه ماهه 200 با 400 گیگا بایت
مدت : سالیانه ماهه 200 با 400 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (256150توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (256150توماني)
قیمت : 2561500 ریال
بسته سه ماهه 300 با 600 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 3 ماهه اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 300 با 600 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 300 با 600 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (327000توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (327000توماني)
قیمت : 3270000 ریال
بسته سه ماهه 300 با 600 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 3 ماهه دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سه ماهه 300 با 600 گیگا بایت
مدت : سه ماهه 300 با 600 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (327000توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (327000توماني)
قیمت : 3270000 ریال
بسته شش ماهه 300 با 600 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 6 ماهه اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 300 با 600 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 300 با 600 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (332450توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (332450توماني)
قیمت : 3324500 ریال
بسته شش ماهه 300 با 600 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 6 ماهه دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 300 با 600 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 300 با 600 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (332450توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (332450توماني)
قیمت : 3324500 ریال
بسته سالیانه ماهه 300 با 600 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ساله اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سالیانه ماهه 300 با 600 گیگا بایت
مدت : سالیانه ماهه 300 با 600 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (343350توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (343350توماني)
قیمت : 3433500 ریال
بسته سالیانه ماهه 300 با 600 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ساله دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سالیانه ماهه 300 با 600 گیگا بایت
مدت : سالیانه ماهه 300 با 600 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی(343350توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی(343350توماني)
قیمت : 3433500 ریال
بسته شش ماهه 600 با 1200 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 6 ماهه اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 600 با 1200 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 600 با 1200 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (545000توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (545000توماني)
قیمت : 5450000 ریال
بسته شش ماهه 600 با 1200 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 6 ماهه دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته شش ماهه 600 با 1200 گیگا بایت
مدت : شش ماهه 600 با 1200 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (545000توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (545000توماني)
قیمت : 5450000 ریال
بسته سالیانه ماهه 600 با 1200 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ساله اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سالیانه ماهه 600 با 1200 گیگا بایت
مدت : سالیانه ماهه 600 با 1200 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (555900توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (555900توماني)
قیمت : 5559000 ریال
بسته سالیانه ماهه 600 با 1200 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ساله دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سالیانه ماهه 600 با 1200 گیگا بایت
مدت : سالیانه ماهه 600 با 1200 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (555900توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (555900توماني)
قیمت : 5559000 ریال
بسته سالیانه ماهه 1000 با 2000 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ساله اعتباری (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سالیانه ماهه 1000 با 2000 گیگا بایت
مدت : سالیانه ماهه 1000 با 2000 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری (872000توماني)
توضیحات : (2-7صبح)اعتباری (872000توماني)
قیمت : 8720000 ریال
بسته سالیانه ماهه 1000 با 2000 گیگا بایت
نسل 4 ثابت 1 ساله دائمی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته سالیانه ماهه 1000 با 2000 گیگا بایت
مدت : سالیانه ماهه 1000 با 2000 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی (872000توماني)
توضیحات : (2-7صبح)دایمی (872000توماني)
قیمت : 8720000 ریال

مستقیم همراه اول

10000
هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی

مستقیم رایتل


10000
هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
150000
پانزده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی
500000
پنجاه هزار تومانی

کارت شارژ

10000
هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی
10000
هزار تومانی
20000
دوهزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی

پرداخت قبض