مستقیم ایرانسل


10000
هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
25000
دو هزار و پانصد تومانی
30000
سه هزار تومانی
40000
چهار هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
80000
هشت هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
150000
پانزده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی
500000
پنجاه هزار تومانی
10000
هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
25000
دو هزار و پانصد تومانی
30000
سه هزار تومانی
40000
چهار هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
80000
هشت هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
150000
پانزده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی
500000
پنجاه هزار تومانی
روزانه (10 MB
ترکیبی

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : روزانه (10 مگابایت
مدت : ترکیبی
توضیحات : (10 مگابایت اینترنت) + (5 دقیقه مکالمه) + (10 پیامک فارسی) 545 تومانی
قیمت : 5450 ریال
25 MB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 25 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 6540 ریال
25 MB
روزانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 25 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : ------------
قیمت : 6540 ریال
50 MB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 50 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 9810 ریال
نا محدود
ساعتی و نامحدود (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : نا محدود
مدت : یک ساعته
توضیحات : ( 2 تا 8 صبح )
قیمت : 9810 ریال
50 MB
روزانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 50 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : ------------
قیمت : 9810 ریال
30 MB
شگفت انگیز (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 30 مگابایت
مدت : شگفت انگیز 3 روزه
توضیحات : ------------
قیمت : 10000 ریال
5 GB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 5 گیگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (6 صبح تا 12 ظهر)
قیمت : 10900 ریال
5 GB
روزانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 5 گیگابایت
مدت : روزانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (6 صبح تا 12 ظهر)
قیمت : 10900 ریال
هفتگی (20 MB
ترکیبی

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : هفتگی (20 مگابایت
مدت : ترکیبی
توضیحات : (20 مگابایت اینترنت) + (10 دقیقه مکالمه) + (20 پیامک فارسی) 1090 تومانی
قیمت : 10900 ریال
50 MB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 50 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (150 مگابایت شبانه)
قیمت : 13080 ریال
50 MB
روزانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 50 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (150 مگابایت شبانه)
قیمت : 13080 ریال
100 MB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (150 مگابایت شبانه)
قیمت : 16350 ریال
40 MB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 40 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 16350 ریال
نا محدود
ساعتی و نامحدود (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : نا محدود
مدت : دو ساعته
توضیحات : ( 2 تا 8 صبح )
قیمت : 16350 ریال
100 MB
روزانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (150 مگابایت شبانه)
قیمت : 16350 ریال
40 MB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 40 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : ------------
قیمت : 16350 ریال
هفتگی (30 MB
ترکیبی

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : هفتگی (30 مگابایت
مدت : ترکیبی
توضیحات : (30 مگابایت اینترنت) + (15 دقیقه مکالمه) + (30 پیامک فارسی) 1635 تومانی
قیمت : 16350 ریال
100 MB
شگفت انگیز (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 مگابایت
مدت : شگفت انگیز 5 روزه
توضیحات : ------------
قیمت : 20000 ریال
150 MB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 150 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (150 مگابایت شبانه)
قیمت : 21800 ریال
60 MB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 60 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 21800 ریال
1GB
ساعتی و نامحدود (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 1گیگابایت
مدت : 1ساعته
توضیحات : (8 صبح تا 2 صبح فردا)
قیمت : 21800 ریال
150 MB
روزانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 150 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (150 مگابایت شبانه)
قیمت : 21800 ریال
5 GB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 5 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : (6 صبح تا 12 ظهر)
قیمت : 21800 ریال
هفتگی (50 MB
ترکیبی

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : هفتگی (50 مگابایت
مدت : ترکیبی
توضیحات : (50 مگابایت اینترنت) + (25 دقیقه مکالمه) + (50 پیامک فارسی) 2180 تومانی
قیمت : 21800 ریال
نا محدود
ساعتی و نامحدود (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : نا محدود
مدت : سه ساعته
توضیحات : ( 2 تا 8 صبح )
قیمت : 21800 ریال
سه روزه 100 MB
3 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : سه روزه 100 مگابایت
مدت : 3 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 21800 ریال
5 GB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 5 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (6صبح تا 12ظهر)
قیمت : 21800 ریال
60 MB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 60 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : ------------
قیمت : 21800 ریال
100 MB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (100 مگابایت شبانه)
قیمت : 27250 ریال
100 MB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : (100 مگابایت شبانه)
قیمت : 27250 ریال
750 MB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 750 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (12شب تا 12ظهر)
قیمت : 27250 ریال
750 MB
روزانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 750 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (12شب تا 12ظهر)
قیمت : 27250 ریال
200 MB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 200 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (400 مگابایت شبانه)
قیمت : 32700 ریال
5 GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 5 گیگابایت
مدت : 1 ماهه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (6 صبح تا 12 ظهر)
قیمت : 32700 ریال
2GB
ساعتی و نامحدود (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 2گیگابایت
مدت : 2ساعته
توضیحات : (8 صبح تا 2 صبح فردا)
قیمت : 32700 ریال
200 MB
روزانه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 200 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (400 مگابایت شبانه)
قیمت : 32700 ریال
5 GB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 5 گیگابایت
مدت : 1 ماهه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (6 صبح تا 12 ظهر)
قیمت : 32700 ریال
هفتگی (100 MB
ترکیبی

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : هفتگی (100 مگابایت
مدت : ترکیبی
توضیحات : (100 مگابایت اینترنت) + (50 دقیقه مکالمه) + (100 پیامک فارسی) 3270 تومانی
قیمت : 32700 ریال
500 MB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 500 مگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 32700 ریال
سه روزه 200 MB
3 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : سه روزه 200 مگابایت
مدت : 3 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 32700 ریال
200 MB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 200 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (200 مگابایت شبانه)
قیمت : 43600 ریال
3GB
ساعتی و نامحدود (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 3گیگابایت
مدت : 3ساعته
توضیحات : (8 صبح تا 2 صبح فردا)
قیمت : 43600 ریال
200 MB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 200 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : (200 مگابایت شبانه)
قیمت : 43600 ریال
1 GB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 1 گیگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 43600 ریال
سه روزه 500 MB
3 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : سه روزه 500 مگابایت
مدت : 3 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 43600 ریال
200 MB
15 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 200 مگابایت
مدت : 15 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 43600 ریال
270 MB
شگفت انگیز (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 270 مگابایت
مدت : شگفت انگیز 10 روزه
توضیحات : ------------
قیمت : 50000 ریال
400 MB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 400 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (500 مگابایت شبانه)
قیمت : 54500 ریال
200 MB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 200 مگابایت
مدت : 1 ماهه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 54500 ریال
400 MB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 400 مگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : (500 مگابایت شبانه)
قیمت : 54500 ریال
200 MB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 200 مگابایت
مدت : 1 ماهه (مشترکین دائمی)
توضیحات : ------------
قیمت : 54500 ریال
هفتگی (200 MB
ترکیبی

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : هفتگی (200 مگابایت
مدت : ترکیبی
توضیحات : (200 مگابایت اینترنت) + (100 دقیقه مکالمه) + (200 پیامک فارسی) 5450 تومانی
قیمت : 54500 ریال
سه روزه 1 GB
3 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : سه روزه 1 گیگابایت
مدت : 3 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 54500 ریال
سه روزه 1.5 GB
3 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : سه روزه 1.5 گیگابایت
مدت : 3 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (12شب تا 12ظهر)
قیمت : 54500 ریال
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 54500 ریال
بسته 2 GB
ویژه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 2 گیگابایت
مدت : ویژه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (24 خرداد تا 1 تیر)
قیمت : 54500 ریال
بسته 2 GB
ویژه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 2 گیگابایت
مدت : ویژه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (24 خرداد تا 1 تیر)
قیمت : 54500 ریال
2 GB
روزانه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 2 گیگابایت
مدت : روزانه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 65400 ریال
سه روزه 2 GB
3 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : سه روزه 2 گیگابایت
مدت : 3 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 76300 ریال
500 MB
15 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 500 مگابایت
مدت : 15 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 76300 ریال
1 GB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 1 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (1 گیگابایت شبانه)
قیمت : 87200 ریال
300 MB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 300 مگابایت
مدت : 1 ماهه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (400 مگابایت شبانه)
قیمت : 87200 ریال
1 GB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 1 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : (1 گیگابایت شبانه)
قیمت : 87200 ریال
300 MB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 300 مگابایت
مدت : 1 ماهه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (400 مگابایت 2 تا8صبح)
قیمت : 87200 ریال
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 87200 ریال
400 MB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 400 مگابایت
مدت : 1 ماهه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (400 مگابایت 2 تا8صبح)
قیمت : 92650 ریال
400 MB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 400 مگابایت
مدت : 1 ماهه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (400 مگابایت 2 تا8صبح)
قیمت : 92650 ریال
1 GB
15 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 1 گیگابایت
مدت : 15 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 98100 ریال
600 MB
شگفت انگیز (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 600 مگابایت
مدت : شگفت انگیز 15 روزه
توضیحات : ------------
قیمت : 100000 ریال
2 GB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 2 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (4 گیگابایت شبانه)
قیمت : 109000 ریال
1 GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 1 گیگابایت
مدت : 1 ماهه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (1.5 گیگابایت شبانه)
قیمت : 109000 ریال
2 GB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 2 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : (4 گیگابایت شبانه)
قیمت : 109000 ریال
2 GB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 2 گیگابایت
مدت : 1 ماهه (مشترکین دائمی)
توضیحات : ------------
قیمت : 109000 ریال
ماهانه (300 MB
ترکیبی

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : ماهانه (300 مگابایت
مدت :
توضیحات : (300 مگابایت اینترنت) + (100 دقیقه مکالمه) + (300 پیامک فارسی) 10900 تومانی
قیمت : 109000 ریال
2 GB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 2 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 109000 ریال
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (1 گیگ 2 تا8صبح)
قیمت : 109000 ریال
بسته 5 GB
ویژه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 5 گیگابایت
مدت : ویژه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (24 خرداد تا 1 تیر)
قیمت : 109000 ریال
بسته 5 GB
ویژه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : بسته 5 گیگابایت
مدت : ویژه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (24 خرداد تا 1 تیر)
قیمت : 109000 ریال
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (1.5 گیگ 2 تا8صبح)
قیمت : 119900 ریال
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (1.5 گیگ 2 تا8صبح)
قیمت : 119900 ریال
2 GB
15 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 2 گیگابایت
مدت : 15 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 119900 ریال
4 GB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 4 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (12شب تا 12ظهر)
قیمت : 130800 ریال
4 GB
هفتگی (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 4 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین دائمی)
توضیحات : (12شب تا 12ظهر)
قیمت : 130800 ریال
3 GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 3 گیگابایت
مدت : 1 ماهه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 141700 ریال
4 GB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 4 گیگابایت
مدت : 1 ماهه (مشترکین دائمی)
توضیحات : ------------
قیمت : 141700 ریال
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (2.5 گیگ 2 تا8صبح)
قیمت : 152600 ریال
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (2.5 گیگ 2 تا8صبح)
قیمت : 152600 ریال
4 GB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 4 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 152600 ریال
3 GB
نسل 4 ثابت 1 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 3 گیگابایت
مدت : + (1.5 گیگابایت 2 تا8صبح) 1 ماهه
توضیحات : (1.5 گیگابایت 2 تا8صبح) 1 ماهه
قیمت : 152600 ریال
ماهانه (600 MB
ترکیبی

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : ماهانه (600 مگابایت
مدت :
توضیحات : (600 مگابایت اینترنت) + (150 دقیقه مکالمه) + (600 پیامک فارسی) 16350 تومانی
قیمت : 163500 ریال
4 GB
15 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 4 گیگابایت
مدت : 15 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 163500 ریال
4 GB
نسل 4 ثابت 1 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 4 گیگابایت
مدت : 1 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 174400 ریال
4GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 4گیگابایت
مدت : 1 ماهه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 179850 ریال
6 GB
هفتگی (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 6 گیگابایت
مدت : هفتگی (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 196200 ریال
6.5 GB
شگفت انگیز (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 6.5 گیگابایت
مدت : شگفت انگیز 20 روزه
توضیحات : ------------
قیمت : 200000 ریال
6 GB
15 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 6 گیگابایت
مدت : 15 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 207100 ریال
5 GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 5 گیگابایت
مدت : 1 ماهه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 218000 ریال
7 GB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 7 گیگابایت
مدت : 1 ماهه (مشترکین دائمی)
توضیحات : ------------
قیمت : 218000 ریال
ماهانه (1000 MB
ترکیبی

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : ماهانه (1000 مگابایت
مدت :
توضیحات : (1000 مگابایت اینترنت) + (200 دقیقه مکالمه) + (1000 پیامک فارسی) 21800 تومانی
قیمت : 218000 ریال
5 GB
نسل 4 ثابت 1 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 5 گیگابایت
مدت : + (2.5 گیگابایت 2 تا8صبح) 1 ماهه
توضیحات : (2.5 گیگابایت 2 تا8صبح) 1 ماهه
قیمت : 218000 ریال
3 GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 3 گیگابایت
مدت : 1 ماهه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (6 گیگابایت شبانه)
قیمت : 239800 ریال
3 GB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 3 گیگابایت
مدت : 1 ماهه (مشترکین دائمی)
توضیحات : (6 گیگابایت شبانه)
قیمت : 239800 ریال
5 GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 5 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 239800 ریال
5 GB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 5 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 239800 ریال
نسل 4 ثابت 1 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (2.5 گیگ 2 تا8صبح) 1 ماهه
قیمت : 250700 ریال
6 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 6 گیگابایت
مدت : 3 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 272500 ریال
6 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 6 گیگابایت
مدت : 3 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 272500 ریال
5 + 5 GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 5 + 5 گیگابایت
مدت : 1 ماهه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : (2تا8 صبح)
قیمت : 272500 ریال
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (5 گیگ 2 تا8صبح)
قیمت : 272500 ریال
8 GB
نسل 4 ثابت 1 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 8 گیگابایت
مدت : 1 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 305200 ریال
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (6 گیگ 2 تا8صبح) 3 ماهه
قیمت : 327000 ریال
2 و 3 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (6 گیگ 2 تا8صبح) 3 ماهه
قیمت : 327000 ریال
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (8 گیگ 2 تا8صبح)
قیمت : 348800 ریال
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (8 گیگ 2 تا8صبح)
قیمت : 348800 ریال
10 GB
15 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 10 گیگابایت
مدت : 15 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 354250 ریال
10 GB
15 روزه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 10 گیگابایت
مدت : 15 روزه (مشترکین دائمی)
توضیحات : ------------
قیمت : 354250 ریال
10 GB
15 روزه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 10 گیگابایت
مدت : 15 روزه (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 354250 ریال
10 GB
15 روزه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 10 گیگابایت
مدت : 15 روزه (مشترکین دائمی)
توضیحات : ------------
قیمت : 354250 ریال
3 ماهه 9 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 3 ماهه 9 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 359700 ریال
10 GB
نسل 4 ثابت 1 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 10 گیگابایت
مدت : + (5 گیگابایت 2 تا8صبح) 1 ماهه
توضیحات : (5 گیگابایت 2 تا8صبح) 1 ماهه
قیمت : 370600 ریال
9 GB
6 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 9 گیگابایت
مدت : 6 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 381500 ریال
9 GB
6 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 9 گیگابایت
مدت : 6 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 381500 ریال
12 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 12 گیگابایت
مدت : 3 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 408750 ریال
12 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 12 گیگابایت
مدت : 3 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 408750 ریال
10 GB
نسل 4 ثابت 3 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 10 گیگابایت
مدت : + (5 گیگابایت 2 تا8صبح) 3 ماهه
توضیحات : (5 گیگابایت 2 تا8صبح) 3 ماهه
قیمت : 414200 ریال
12 GB
یک ساله (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 12 گیگابایت
مدت : 12 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 457800 ریال
12 GB
یک ساله (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 12 گیگابایت
مدت : 12 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 457800 ریال
نسل 4 ثابت 1 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (5 گیگ 2 تا8صبح) 1 ماهه
قیمت : 457800 ریال
نسل 4 ثابت 3 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (5 گیگ 2 تا8صبح) 3 ماهه
قیمت : 468700 ریال
3 ماهه 18 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 3 ماهه 18 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 512300 ریال
16 GB
نسل 4 ثابت 1 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 16 گیگابایت
مدت : 1 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 523200 ریال
12 GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 12 گیگابایت
مدت : +(12گیگابایت2تا8صبح)
توضیحات : (12گیگابایت2تا8صبح)
قیمت : 545000 ریال
12 GB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 12 گیگابایت
مدت : +(12گیگابایت2تا8صبح)
توضیحات : (12گیگابایت2تا8صبح)
قیمت : 545000 ریال
16 GB
نسل 4 ثابت 3 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 16 گیگابایت
مدت : 3 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 566800 ریال
6 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (12 گیگ 2 تا8صبح) 6 ماهه
قیمت : 599500 ریال
6 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (12 گیگ 2 تا8صبح) 6 ماهه
قیمت : 599500 ریال
20 GB
نسل 4 ثابت 1 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 20 گیگابایت
مدت : + (10 گیگابایت 2 تا8صبح) 1 ماهه
توضیحات : (10 گیگابایت 2 تا8صبح) 1 ماهه
قیمت : 599500 ریال
6 ماهه 18 GB
6 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 6 ماهه 18 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 599500 ریال
3 ماهه 24 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 3 ماهه 24 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 632200 ریال
30 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 30 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 654000 ریال
30 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 30 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 654000 ریال
12+12 GB
یک ساله (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 12+12 گیگابایت
مدت : 12 ماهه (2تا8صبح)
توضیحات : (2تا8صبح)
قیمت : 654000 ریال
12+12 GB
یک ساله (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 12+12 گیگابایت
مدت : 12 ماهه (2تا8صبح)
توضیحات : (2تا8صبح)
قیمت : 654000 ریال
نسل 4 ثابت 1 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (10 گیگ 2 تا8صبح) 1 ماهه
قیمت : 654000 ریال
نسل 4 ثابت 3 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (10 گیگ 2 تا8صبح) 3 ماهه
قیمت : 664900 ریال
20 GB
نسل 4 ثابت 3 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 20 گیگابایت
مدت : + (10 گیگابایت 2 تا8صبح) 3 ماهه
توضیحات : (10 گیگابایت 2 تا8صبح) 3 ماهه
قیمت : 675800 ریال
نسل 4 ثابت (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (10 گیگ 2 تا8صبح) 6 ماهه
قیمت : 697600 ریال
نسل 4 ثابت 6 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (10 گیگ 2 تا8صبح) 6 ماهه
قیمت : 697600 ریال
100 GB
نسل 4 ثابت هفتگی (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 گیگابایت
مدت : نسل 4 ثابت هفتگی (TDLTE)
توضیحات : ------------
قیمت : 719400 ریال
نسل 4 ثابت 20 روزه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 719400 ریال
20 GB
نسل 4 ثابت 6 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 20 گیگابایت
مدت : + (10 گیگابایت 2 تا8صبح) 6 ماهه
توضیحات : (10 گیگابایت 2 تا8صبح) 6 ماهه
قیمت : 730300 ریال
18 GB
1 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 18 گیگابایت
مدت : +(18گیگابایت2تا8صبح)
توضیحات : (18گیگابایت2تا8صبح)
قیمت : 763000 ریال
18 GB
1 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 18 گیگابایت
مدت : +(18گیگابایت2تا8صبح)
توضیحات : (18گیگابایت2تا8صبح)
قیمت : 763000 ریال
24 GB
یک ساله (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 24 گیگابایت
مدت : 12 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 817500 ریال
24 GB
یک ساله (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 24 گیگابایت
مدت : 12 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 817500 ریال
3 ماهه 36 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 3 ماهه 36 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 817500 ریال
32 GB
نسل 4 ثابت 1 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 32 گیگابایت
مدت : 1 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 872000 ریال
32 GB
نسل 4 ثابت 3 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 32 گیگابایت
مدت : 3 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 948300 ریال
24 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 24 گیگابایت
مدت : +(24گیگابایت2تا8صبح)
توضیحات : (24گیگابایت2تا8صبح)
قیمت : 981000 ریال
24 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 24 گیگابایت
مدت : +(24گیگابایت2تا8صبح)
توضیحات : (24گیگابایت2تا8صبح)
قیمت : 981000 ریال
3 ماهه 48 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 3 ماهه 48 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 981000 ریال
32 GB
نسل 4 ثابت 6 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 32 گیگابایت
مدت : 6 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 1035500 ریال
6 ماهه 36 GB
6 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 6 ماهه 36 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 1035500 ریال
50 GB
نسل 4 ثابت 1 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 50 گیگابایت
مدت : + (25 گیگابایت 2 تا8صبح) 1 ماهه
توضیحات : (25 گیگابایت 2 تا8صبح) 1 ماهه
قیمت : 1144500 ریال
36 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 36 گیگابایت
مدت : +(36گیگابایت2تا8صبح)
توضیحات : (36گیگابایت2تا8صبح)
قیمت : 1199000 ریال
36 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 36 گیگابایت
مدت : +(36گیگابایت2تا8صبح)
توضیحات : (36گیگابایت2تا8صبح)
قیمت : 1199000 ریال
3 ماهه 72 GB
2 و 3 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 3 ماهه 72 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 1199000 ریال
6 ماهه 48 GB
6 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 6 ماهه 48 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 1253500 ریال
48 GB
یک ساله (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 48 گیگابایت
مدت : 12 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 1308000 ریال
48 GB
یک ساله (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 48 گیگابایت
مدت : 12 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 1308000 ریال
50 GB
نسل 4 ثابت 3 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 50 گیگابایت
مدت : + (25 گیگابایت 2 تا8صبح) 3 ماهه
توضیحات : (25 گیگابایت 2 تا8صبح) 3 ماهه
قیمت : 1329800 ریال
64 GB
نسل 4 ثابت 1 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 64 گیگابایت
مدت : 1 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 1362500 ریال
50 GB
نسل 4 ثابت 6 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 50 گیگابایت
مدت : + (25 گیگابایت 2 تا8صبح) 6 ماهه
توضیحات : (25 گیگابایت 2 تا8صبح) 6 ماهه
قیمت : 1471500 ریال
64 GB
نسل 4 ثابت 3 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 64 گیگابایت
مدت : 3 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 1526000 ریال
نسل 4 ثابت 6 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (25 گیگ 2 تا8صبح) 6 ماهه
قیمت : 1580500 ریال
72 GB
6 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 72 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 1635000 ریال
72 GB
6 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 72 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 1635000 ریال
100 GB
نسل 4 ثابت 1 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 گیگابایت
مدت : + (50 گیگابایت 2 تا8صبح) 1 ماهه
توضیحات : (50 گیگابایت 2 تا8صبح) 1 ماهه
قیمت : 1635000 ریال
50 GB
نسل 4 ثابت یک ساله (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 50 گیگابایت
مدت : نسل 4 ثابت یک ساله (TDLTE)
توضیحات : (25 گیگابایت 2 تا8صبح) 1 ساله
قیمت : 1635000 ریال
1 ساله 72 GB
یک ساله (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 1 ساله 72 گیگابایت
مدت : یک ساله (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 1689500 ریال
64 GB
نسل 4 ثابت 6 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 64 گیگابایت
مدت : 6 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 1689500 ریال
نسل 4 ثابت یک ساله (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (25 گیگ 2 تا8صبح) 12 ماهه
قیمت : 1700400 ریال
64 GB
نسل 4 ثابت یک ساله (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 64 گیگابایت
مدت : نسل 4 ثابت یک ساله (TDLTE)
توضیحات : ------------
قیمت : 1853000 ریال
100 GB
6 ماهه (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 1907500 ریال
100 GB
6 ماهه (مشترکین دائمی)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 گیگابایت
مدت :
توضیحات : ------------
قیمت : 1907500 ریال
128 GB
نسل 4 ثابت 1 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 128 گیگابایت
مدت : 1 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 1962000 ریال
100 GB
نسل 4 ثابت 3 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 گیگابایت
مدت : + (50 گیگابایت 2 تا8صبح) 3 ماهه
توضیحات : (50 گیگابایت 2 تا8صبح) 3 ماهه
قیمت : 1962000 ریال
1 ساله 96 GB
یک ساله (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 1 ساله 96 گیگابایت
مدت : یک ساله (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 2016500 ریال
1 ساله 120 GB
یک ساله (مشترکین اعتباری)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 1 ساله 120 گیگابایت
مدت : یک ساله (مشترکین اعتباری)
توضیحات : ------------
قیمت : 2125500 ریال
100 GB
نسل 4 ثابت 6 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 گیگابایت
مدت : + (50 گیگابایت 2 تا8صبح) 6 ماهه
توضیحات : (50 گیگابایت 2 تا8صبح) 6 ماهه
قیمت : 2289000 ریال
128 GB
نسل 4 ثابت 3 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 128 گیگابایت
مدت : 3 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 2343500 ریال
نسل 4 ثابت 6 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (50 گیگ 2 تا8صبح) 6 ماهه
قیمت : 2376200 ریال
200 GB
نسل 4 ثابت 3 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 200 گیگابایت
مدت : + (100 گیگابایت 2 تا8صبح) 3 ماهه
توضیحات : (100 گیگابایت 2 تا8صبح) 3 ماهه
قیمت : 2507000 ریال
نسل 4 ثابت یک ساله (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (50 گیگ 2 تا8صبح) 12 ماهه
قیمت : 2561500 ریال
128 GB
نسل 4 ثابت 6 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 128 گیگابایت
مدت : 6 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 2725000 ریال
100 GB
نسل 4 ثابت یک ساله (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 100 گیگابایت
مدت : نسل 4 ثابت یک ساله (TDLTE)
توضیحات : (50 گیگابایت 2 تا8صبح) 1 ساله
قیمت : 2725000 ریال
128 GB
نسل 4 ثابت یک ساله (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 128 گیگابایت
مدت : نسل 4 ثابت یک ساله (TDLTE)
توضیحات : ------------
قیمت : 3052000 ریال
256 GB
نسل 4 ثابت 3 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 256 گیگابایت
مدت : 3 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 3379000 ریال
200 GB
نسل 4 ثابت 6 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 200 گیگابایت
مدت : + (100 گیگابایت 2 تا8صبح) 6 ماهه
توضیحات : (100 گیگابایت 2 تا8صبح) 6 ماهه
قیمت : 3379000 ریال
256 GB
نسل 4 ثابت 6 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 256 گیگابایت
مدت : 6 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 4142000 ریال
200 GB
نسل 4 ثابت یک ساله (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 200 گیگابایت
مدت : نسل 4 ثابت یک ساله (TDLTE)
توضیحات : (100 گیگابایت 2 تا8صبح) 1 ساله
قیمت : 4360000 ریال
نسل 4 ثابت یک ساله (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم :
مدت :
توضیحات : (100 گیگ 2 تا8صبح) 12 ماهه
قیمت : 4414500 ریال
256 GB
نسل 4 ثابت یک ساله (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 256 گیگابایت
مدت : نسل 4 ثابت یک ساله (TDLTE)
توضیحات : ------------
قیمت : 4905000 ریال
500 GB
نسل 4 ثابت 6 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 500 گیگابایت
مدت : + (250 گیگابایت 2 تا8صبح) 6 ماهه
توضیحات : (250 گیگابایت 2 تا8صبح) 6 ماهه
قیمت : 5450000 ریال
512 GB
نسل 4 ثابت 6 ماهه (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 512 گیگابایت
مدت : 6 ماهه
توضیحات : ------------
قیمت : 5995000 ریال
512 GB
نسل 4 ثابت یک ساله (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 512 گیگابایت
مدت : نسل 4 ثابت یک ساله (TDLTE)
توضیحات : ------------
قیمت : 7630000 ریال
500 GB
نسل 4 ثابت یک ساله (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 500 گیگابایت
مدت : نسل 4 ثابت یک ساله (TDLTE)
توضیحات : (250 گیگابایت 2 تا8صبح) 1 ساله
قیمت : 8175000 ریال
1 ترابایت
نسل 4 ثابت یک ساله (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 1 ترابایت
مدت : نسل 4 ثابت یک ساله (TDLTE)
توضیحات : ------------
قیمت : 10355000 ریال
1 ترابایت
نسل 4 ثابت یک ساله (TDLTE)

ویژه مشترکین اعتباری

فناوری شبکه : ---- 4G, 3G, 2G

حجم : 1 ترابایت
مدت : نسل 4 ثابت یک ساله (TDLTE)
توضیحات : (500 گیگابایت 2 تا8صبح) 1 ساله
قیمت : 10900000 ریال

مستقیم همراه اول

10000
هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی

مستقیم رایتل


10000
هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
150000
پانزده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی
500000
پنجاه هزار تومانی

کارت شارژ

10000
هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی
10000
هزار تومانی
20000
دوهزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی

پرداخت قبض