مستقیم ایرانسل10000
هزار تومانی
20000
دو هزار تومانی
50000
پنج هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی
500000
پنجاه هزار تومانی

مستقیم همراه اول25000
دوهزار و پانصد توماني
50000
پنج هزار تومانی
100000
ده هزار تومانی
200000
بیست هزار تومانی

مستقیم رایتل  10000
  هزار تومانی
  20000
  دو هزار تومانی
  50000
  پنج هزار تومانی
  100000
  ده هزار تومانی
  150000
  پانزده هزار تومانی
  200000
  بیست هزار تومانی
  500000
  پنجاه هزار تومانی

  پرداخت قبض